הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משימה" לאנגלית

ראה גם: משימה קשה
חפש את משימה ב: הגדרה מילים נרדפות
mission
task
job
assignment
challenge
operation
undertaking
duty
chore
goal
objective
tasked
easy
work
an errand

הצעות

כעת, ארח לי חברה לעוד משימה אחת
"Now, keep me company for one more mission."
לא כל משימה יכולה להיפתר בעזרת שחמט.
Not every mission can be solved by chess, Deep Blue.
התאריך שבו יופעל WhenTaskExpired עבור כל משימה הפועלת בשלב מקביל.
The date at which the WhenTaskExpired will fire for any task running in a parallel stage.
החלונית History מקליטה את הצעדים שלך עם השלמת משימה.
The History panel records the steps you take when you complete a task.
השתמש בדף זה למחיקת משימה של עדכון או יצירה של אתר Project Web App.
Use this page to delete a Project Web App site update or creation job.
לא ניתן לשנות את המאפיין Retry עבור הגדרת משימה קיימת.
Cannot change the retry property for an existing job definition.
למציג Excel אין אפשרות להשלים משימה זו עם המשאבים הזמינים. בחר פחות נתונים או סגור יישומים אחרים.
Excel Viewer cannot complete this task with available resources. Choose less data or close other applications.
מזהה המשמש את Microsoft Office Outlook לזיהוי ייחודי של משימה או פגישה
An ID used by Microsoft Office Outlook to uniquely identify a task or an appointment
כדי להשלים משימה זו, עליך להוריד תחילה גירסה מעודכנת של Office 2013.
To complete this task, you must first download an updated version of Office 2013.
אחוז פעולות MessageTrackingReport (דרך משימה) שהושלמו עם שגיאות.
Percentage of MessageTrackingReport operations (via task) completed with errors.
אם המשתמש בחר להשמיט את היצירה של משימות one-off, המשימות לא יוכלו להשלים משימה חוזרת שאינה המופע האחרון.
If the user has chosen to suppress the creation of one-off tasks, they can't complete a repeating task that isn't the last occurrence.
התכונה AffectedTaskOccurrences נדרשת עבור פריטים מסוג משימה.
AffectedTaskOccurrences attribute is required for Task items.
שרבט מחשבה או משימה למועד מאוחר יותר ושמור אותה ב - OneNote.
Jot down a thought or task for later and save it to OneNote.
הערה: מומלץ להשתמש בתכונה משימה של Microsoft Office Outlook 2007 עבור רשימות של פריטים לביצוע בטווח הקצר.
Note: We recommend using Microsoft Office Outlook 2007 Task feature for short term to-do lists.
ל - PowerPoint לא הייתה אפשרות ליצור משימה של Outlook. ודא כי Outlook מותקן כראוי.
PowerPoint couldn't create an Outlook task. Make sure Outlook is properly installed.
משימה זו נמחקה מ - Outlook. אין באפשרותך לפתוח או לשנות אותה.
This task has been deleted from Outlook. You cannot open or modify it.
נא ציין את התדירות שבה יופעל WhenTaskExpired לאחר שחלף תאריך היעד של משימה.
Please specify the frequency at which WhenTaskExpired will be retriggered after a task is overdue.
השתמש בפעילות זו כדי להכיל פעילויות אחרות לביצוע עבודה נחוצה עם OfficeTask בתגובה לתפוגת משימה.
Use this activity to contain other activities to do any necessary work with an OfficeTask in reaction to the expiration of a task.
הוראות משימה שייכללו במשימות המוקצות לכל משתתף.
Task instructions to be included in the tasks assigned to each participant.
הפוך כל משימה לפשוטה וכל יום לקל עם Windows 7.
Make every task simple and every day easy with Windows 7.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5190. מדויק: 5190. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo