הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משתנה" לאנגלית

ראה גם: משתנה בהתאם
חפש את משתנה ב: הגדרה מילים נרדפות
variable
changed
variant
different
altered
ever-changing
mutable
changeable
urinal
parameter
change is changing varies shifting vary
varying
fluctuate

הצעות

החזרת ערך בוליאני המציין אם מזהה (Visual Basic) מייצג משתנה אובייקט.
Returns a Boolean value indicating whether an identifier (Visual Basic) represents an object variable.
לארגומנטים השמאלי והימני של DbJoinExpression לא יכול להיות שם משתנה זהה.
The left and right arguments of a DbJoinExpression cannot have the same variable name.
מופעל לפני ש - DisplayMode משתנה.
Raised before the DisplayMode is changed.
מופעל לפני ש - SelectedWebPart משתנה.
Raised before the SelectedWebPart is changed.
ContentType לא יכול להיות משתנה של הודעה מרובת חלקים.
ContentType cannot be a variant of multipart.
החזרת ערך בוליאני המציין אם ארגומנט משתנה אופציונלי הועבר לפרוצדורה.
Returns a Boolean value indicating whether an optional Variant argument has been passed to a procedure.
משפטי הצהרה על משתנה אינם חוקיים בחלון Immediate.
Variable declaration statements are not valid in the Immediate window.
הארגומנטים DbApplyExpression של קלט ויישום לא יכולים לקבל אותו שם משתנה.
DbApplyExpression input and apply arguments cannot have the same variable name.
נדרש מנהל מרחב שמות או XsltContext. לשאילתה זו יש קידומת, משתנה או פונקציה או שהוגדרו על-ידי המשתמש.
Namespace Manager or XsltContext needed. This query has a prefix, variable, or user-defined function.
משתנה הסביבה ExchangeInstallPath חסר או שגוי. מצב זה יכול לגרום לכשל בפתיחת כלי הניהול של Exchange.
The environment variable ExchangeInstallPath is missing or incorrect. This can cause the Exchange management tools to fail to open.
יש להגדיר משתנה לפני קריאה ל - CacheMetadata.
Variable must be set before CacheMetadata is called.
ניתן להטביע בטקסט כל קריאה לפונקציה, מאפיין, משתנה גלובלי או ביטוי חוקי אחר של JavaScript.
You can embed any valid JavaScript function call, property, global variable, or other expression in the text.
הדוגמה הבאה בוחרת שתי שורות מהטבלה Employees ובוחרת את סוג המשרה באמצעות משתנה שעלייך להגדיר.
The following example selects two rows from the Employees table, and selects the job type using a variable that you must define.
שמו של משתנה החזרה שייווצר או ישונה.
The name of the return variable to be created or modified.
רכיב 'Handles' במודולים חייב לציין משתנה 'WithEvents' המזוהה באמצעות מזהה יחיד.
'Handles' in modules must specify a 'WithEvents' variable qualified with a single identifier.
משתנה 'ReadOnly' אינו יכול לשמש כיעד של הקצאה בביטוי למדא בתוך בנאי.
'ReadOnly' variable cannot be the target of an assignment in a lambda expression inside a constructor.
משפט Handles מחייב משתנה WithEvents המוגדר בסוג המכיל או באחד מסוגי הבסיס שלו.
Handles clause requires a WithEvents variable defined in the containing type or one of its base types.
לא ניתן להסיק שם של משתנה טווח ממזהה XML שאינו מזהה Visual Basic חוקי.
Range variable name cannot be inferred from an XML identifier that is not a valid Visual Basic identifier.
הצהרה על משתנה ללא משפט 'As'; המערכת מניחה סוג Object.
Variable declaration without an 'As' clause; type of Object assumed.
המשתנה Object או משתנה הבלוק With אינם מוגדרים.
Object variable or With block variable not set.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3761. מדויק: 3761. זמן שחלף: 88 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo