הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מתחיל" לאנגלית

חפש את מתחיל ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

ואז אתם רואים שהקו מתחיל לעלות.
But then you see the line start to go up.
הסרטון מתחיל במצב ביקורת ויהיה כתוב Sham בכתב בהיר ואדום בפינה השמאלית, כאשר לא מועבר זרם, ותשמעו את הנוירולוג מדבר עם החולה.
So let's watch's going to start with a control condition that will say "Sham" nearly invisibly in red in the lower left, when no current is delivered, and you'll hear the neurologist speaking to the patient first.
אני חושב שאתה מתחיל להבין מדוע ריפלי מתעניינת בשניכם.
I think you begin to see why RIPLEY is so interested in you both.
איך אני אפילו מתחיל לזייף קשר איתך?
How do I even begin to forge a connection with you?
בבינו, אני מתחיל כל בוקר בשקט.
Babineaux, every morning I start with a little quiet time.
כשאתה מתחיל מקרה כאן, שתסיים אותו.
When you start a case around here, you finish it.
מצטערת, השימוע של הוקסטראטן מתחיל.
Sorry, Hookstraten's Ethics Committee hearing's about to start.
אז אני מתחיל אני מתחיל להתגנב במדרגות.
So I start... I start sneaking up the stairs really slowly.
ולדעתי זה מתחיל לקרות בתעשיית הבידור.
And I think this is beginning to happen in the entertainment business.
ואז עוד שנים חולפותֿ והסרטן מתחיל לגדול.
And then more years pass, and the cancer begins to grow.
כך שהרעיון של ספרים אלקטרונים מתחיל להתהוות.
So the idea of electronic books is starting to come about.
ה-XmlReader של המקור אינו מכיל הגדרת סכימה או שהוא מתחיל בסוף הקובץ.
The source XmlReader does not contain a schema definition or started at the end of the file.
זהו מכשיר פנטסטי שרק מתחיל להיות מנוצל.
This is a fantastic device which is only beginning to be tapped.
ויש כמה סימנים סביב העולם שזה מתחיל להשתנות.
And there's some indications around the world that this is starting to change.
סרגל הרוחב מתחיל מאפס בכל עמוד בכפולה.
The horizontal ruler starts at zero for each page in a spread.
מתחיל בשיבוט כל אוספי הפרויקטים הצוותיים...
Beginning the clone of all of the Team Project Collections...
אני שמח לציין שזה מתחיל לקרות.
I'm glad to say that is starting to happen now.
מתחיל את שלב Install של ההתקנה.
Beginning the Install phase of the installation.
זה מתחיל להיות קצת יותר מפורט.
It's starting to be a little bit more specified.
ההתקוממות הערבית ממחישה שזה כבר מתחיל.
The Arab uprisings have demonstrated that this is already beginning.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28139. מדויק: 28139. זמן שחלף: 254 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo