הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נוֹשְׂאִים" לאנגלית

הצעות

ומצאתי שאנשים שעובדים במודיעין היו חייבים להאבק עם נושאים רציניים.
And I found that people who worked in intelligence had to grapple with some serious issues.
אוכל לשאול לדעתך על נושאים שבחדשות?
Okay, can I ask you your opinion on some current issues?
מאיפה שאני מגיע אנשים נושאים עליהם ממחטות.
No, I - Where I'm from, people carry handkerchiefs.
מניתי כמה מהמוצרים הגרועים ביותר שאנו נושאים.
I've listed some of the worst products that we carry.
למעט העובדה אתם נושאים רובים ואנחנו לא.
Except the fact that you're carrying guns and we're not.
ראינו אותם נושאים אנשים בתאים הללו.
We saw em carrying people off in those pod things.
אילו עוד נושאים מדאיגים אותך מר פנטה?
What other issues are you concerned with, Mr. Panetta?
טוב, אנחנו אשכנזים ואנחנו נושאים אותו.
Well, we're Ashkenazi, we do carry it.
המילים שהוא מסר לך נושאים חשיבות עמוקה
The words he has given you carry a deep meaning
אנחנו נושאים עבדים לגנואה לאביו - המלך פראנטה.
We carry slaves to Genoa for his father - King Ferrante.
פשוט, יש הרבה נושאים שצריך להתחשב בהם.
It's just, there are a lot of issues to be considered here.
היית מעדיף לא לשמוע החדשות אנו נושאים של מורדי השיר?
Would you rather not hear the news we carry of the Song rebels?
50,000$ אנחנו נושאים לא כשרים.
We are carrying $50,000 of mob money.
ללייבור יש נושאים חשובים לדון בהם.
Labour has some important issues to deal with.
החוטים נושאים את הרעידות לעבר נקבת אדום-הגב המחכה למעלה.
The threads carry the vibrations back to the redback waiting above.
לגורילות אין כלל או מעט עמידות לחיידקים שאנו נושאים.
Gorillas have little or no resistance to the bugs that we carry.
אתה יודע, הוא השתמש בעבודתו לעבודה דרך כמה נושאים אישיים.
You know, he used his job to work through some personal issues.
אני יודע יותר על הסודות שאתם נושאים ממה שאתה עושה.
I know more about the secrets you carry than you do.
הם נושאים במזומן, כדי שלא יצטרכו.
They carry the cash, so we won't have to.
הסיפור המלא ייאלץ לחכות, יש לנו נושאים בוערים.
The full story will have to wait, since we have more pressing issues.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2100. מדויק: 2100. זמן שחלף: 293 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo