הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "נורמות" לאנגלית

norms
standards
הם שברו הרבה נורמות של סטנדרטים קונבנציונלים בפעם הראשונה.
Broke many norms of the standard conventions for the first time.
נוכל לשנות נורמות חברתיות גם סביב אנטיביוטיקה.
We could change social norms around antibiotic use too.
ארבעה מתוך ששת המושבעים שלנו מכבדים נורמות חברתיות.
Four of our six jurors respect social norms.
אני מתוכנתים באופן מלא עם נורמות אינטראקציה חברתיות מתאים למגוון רחב של מבקרים.
I am fully programmed with social interaction norms appropriate to a range of visitors.
אותה עסקה. אתם: אנחנו מודדים זמנים עבור נורמות.
Same deal. You: we're timing for norms.
מצגר הכין כמה נקודות על אנשים נורמליים שהולכים אחרי נורמות חברתיות.
Metzger was making some point about normal people following social norms.
אבל גם במובנים העמוקים של הבנות, נורמות, תרבויות, ערכים ואמונות.
but also in the deeper senses of understandings, norms, culture, values and beliefs.
ואלו כוללים תחושה של אחריות משותפת, נורמות כלליות שקושרות את האנשים יחד כקהילה.
And these include a sense of shared responsibility, common norms that bind people together as a community.
מידע מתפשט באוכלוסיות. נורמות יכולות להתפשט באוכלוסיות. צורות התנהגות יכולות להתפשט באוכלוסיות.
Information spreads in populations, norms can spread in populations, behaviors can spread in populations.
הוא שאל, מה על הנשים לעשות בכדי ליישר קו עם נורמות נשיות?
He asked, what do women need to do to conform to female norms?
בשבילנו, מקרי קצה, מצבים נדירים אלה שאינם צפויים להתרחש, הם יותר כמו נורמות.
For us, edge cases, those rare situations that are unlikely to occur, are more like norms.
טוב, אז אולי אערוך נשף משלי, כזה שלא עולה בקנה אחד עם נורמות המגדר המדכאות שלך.
Well, then maybe I'll throw my own dance, one that doesn't conform to your oppressive gender norms.
במקרה הזה, אנשים שעבדתי איתם הנם אנשים שיש להם מבנה גוף שמתאגר נורמות חברתיות.
In that case, what I've worked with is people who have body types that challenge social norms.
ולבסוף אנחנו ננסה לפתח ולהתחיל בראיה חדשה של משילות במים בינלאומיים שנעוצה בשימור ברמה של אגן אוקייני, אבל נתונה במסגרת של נורמות גלובליות של זהירות וכבוד.
And then finally, we're going to try to develop and pioneer a new perspective on high seas governance that's rooted in ocean-basin-wide conservation, but framed in an arena of global norms of precaution and respect.
כל הבחירות האלו כוללות הכרעות ערכיות ונורמות חברתיות, לא עובדות אובייקטיביות.
All these choices involve value judgments and social norms, not objective facts.
היו לו רק חוקים ונורמות, והוא ניסה להשתמש בהם.
He just had the rules, he had the norms, and he tried to use them.
קבלה נטולת-ביקורת של נורמות קבוצתיות,
Uncritical conformity to group norms.
נורמות יכולות להתפשט באוכלוסיות.
norms can spread in populations,
מאתגר את נורמות חברתיות.
Challenging social norms.
שינינו נורמות חברתיות.
We changed social norms.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 67 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo