הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סוג תוכן חיצוני" לאנגלית

הפוך סינכרון של סוג תוכן חיצוני זה עם יישומי Office לזמין במחשב של משתמש.
Enable synchronization of this external content type to Office applications on a user's computer.
סוג פריט המיוצג על-ידי סוג תוכן חיצוני זה ביישומי Office.
Item type represented by this external content type in Office applications.
מרחב שמות של סוג תוכן חיצוני ( ):
ECT Namespace ( ):
שם סוג תוכן חיצוני ( ):
ECT Name ( ):
אין אפשרות ליצור SharedEntityState עם ישות (סוג תוכן חיצוני) שהיא Null.
Cannot create SharedEntityState with a null Entity (External Content Type).
LastIdFilter משויך ל - DataClass, לא לישות (סוג תוכן חיצוני).
LastIdFilter is associated with a DataClass, not an Entity (External Content Type).
ניתן לבצע פעולות שירות של AssociationNavigator רק מתוך ישות היעד (סוג תוכן חיצוני) של השיוך.
AssociationNavigator methods can only be executed from the destination Entity (External Content Type) of the association.
הקלט שניתן ל - BulkAssociatedIdEnumerator יכול להכיל EntityInstances (פריטים חיצוניים) של ישות (סוג תוכן חיצוני) יחידה.
The input given to a BulkAssociatedIdEnumerator can contain EntityInstances (External Items) of a single Entity (External Content Type).
לא צוין ActionName ולישות (סוג תוכן חיצוני) אין פעולת ברירת מחדל.
No ActionName was specified and the Entity (External Content Type) does not have a default action.
יצירת טופס של InfoPath נכשלה מאחר שלא היתה אפשרות לאחזר את המאתר הספציפי עבור סוג תוכן חיצוני זה. פנה למנהל המערכת.
InfoPath form generation failed because the Specific Finder could not be retrieved for this external content type. Contact your administrator.
שם המערכת שאליה מתחבר סוג תוכן חיצוני זה.
Name of the system this external content type connects to.
צור דף פרופיל עבור סוג תוכן חיצוני זה לשימוש בתוצאות חיפוש ובחלוניות משימות
Create profile page for this external content type to use in search results and task panes
רשימת השדות שהוגדרו בפעולות של סוג תוכן חיצוני זה.
A list of the fields that were defined in the operations of this external content type.
בחר מערכת שאליה ברצונך להתחבר עבור סוג תוכן חיצוני זה.
Select a system to connect to for this external content type.
פרטי הישות (סוג תוכן חיצוני) שסופקו אינם מזהים ישות חוקית.
The provided Entity (External Content Type) information does not identify a valid Entity.
ישות זו (סוג תוכן חיצוני) אינה שייכת ל - LobSystemInstance (מופע מערכת חיצונית) שסופק.
This Entity (External Content Type) does not belong to the LobSystemInstance (External System Instance) provided.
מרחב השמות של סוג תוכן חיצוני זה ארוך מדי.
The namespace of this external content type is too long.
לא קיימת פעולה עם ה - ActionName שצוין בישות (סוג תוכן חיצוני) שצוינה.
No Action with the specified ActionName exists in the specified Entity (External Content Type).
צור דף פרופיל המציג מופע ופריטים משויכים של סוג תוכן חיצוני זה.
Create a profile page that shows an instance and associated items of this external content type.
שנה הגדרות כלליות והצג מידע אודות סוג תוכן חיצוני זה בתצוגת סיכום.
Change general settings and view information about this external content type in Summary view.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 77. מדויק: 77. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo