הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סוציאלי" לאנגלית

social
caseworker

הצעות

49
לדברי לביטחון סוציאלי, אין היסטורית עבודה, או.
According to social security, there's no work history, either.
אנחנו צריכים סדר יום סוציאלי לרובע הלטיני.
We need a social agenda for the barrio.
השירות שהיא מספקת הוא סוציאלי גרידא.
The service she provides is purely social.
סוציאלי: 45 שנה של מה?
Social: 45 years of what?
אם הם יעשו את זה, זה ארמגדון סוציאלי וכלכלי.
If they do this, it's social and economic Armageddon.
חיפשתי באינטרנט, רישומי משרד הרישוי, ביטחון סוציאלי...
The dmv records, social security...
רק שרובין לובאטו האמיתי, אותו מספר סוציאלי, מת לפני שלוש שנים.
Only the real Ruben Lobato, same Social, died three years ago.
אבל היה לה ארבעה ספרות אחרונות, של מספר הביטוח סוציאלי אז הלכתי ונתתי לה את הקוד
But she did have the last four digits of her social security number, so I went ahead and gave her the code.
כולם מחוייבים לעשות משהו, לעבוד אפילו כתינוק נולד יש לו כרטיס בטחון סוציאלי.
Everybody to work, to do something, even if you are a baby born today, you have a Social Security card.
תביא סרט זרוע עם מ' על פי ביטוח סוציאלי, השם מרי היה פופולרי 1920-1959.
Bring an armband with a M. According to social insurance, the name Mary was popular from 1920 to 1959.
היא השאירה מספר טלפון מפוברק, כתובת לא נכונה ומספר סוציאלי לא קיים.
Left a fake number, fake address, fake social.
אני חושב שלכל אמריקאי יש עניין, להביא לשינוי סוציאלי בתוך המערכת, כי אם אי-אלימות משמעותה כישלון זה יהפוך למכשול לכל התהליך הדמוקרטי.
I think every American has a stake to bring about social change within the system, because if nonviolent means fail, this becomes a setback for the entire democratic process.
השליטים הנאורים שלנו עבדו ללא לאות על מנת לפתח את מדינתנו, לאזן בזהירות צמיחה כלכלית כנגד פיתוח סוציאלי, קיימות של הסביבה, ושימור של התרבות, וכל זאת במסגרת שלטון בריא.
Our enlightened monarchs have worked tirelessly to develop our country, balancing economic growth carefully with social development, environmental sustainability and cultural preservation, all within the framework of good governance.
ולעובד סוציאלי הכל מאותו בן אדם
And the social director, All from the same source.
זה לא כמה ניסוי סוציאלי.
This isn't some social experiment.
מה זה כרטיס ביטחון סוציאלי.
What is a Social Security card?
אתה יש בעיות ביטחון סוציאלי.
You have Social Security problems.
יש לי אפילו מספר סוציאלי.
Even got a Social.
אנחנו מתעסקים עם חיות בר שיש להם תעודותביטוח סוציאלי.
We're dealing with wild animals who have social security cards.
הגעתי הביתה מהעבודה, נכנסתי בדלת והוא היה שם, עם אקדח, מכוון לראשה של אישתי מדבר על זה שהוא איזה, מדען סוציאלי
I came home from work, I walked in the door, and there he was, a gun to my wife's head, talking about how he's this social scientist guy and how we've been specially chosen to be part of his experiment.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 64. מדויק: 64. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo