הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "סימן" לאנגלית

ראה גם: שום סימן
חפש את סימן ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Publisher הוסיף סימן כדי להציג באופן אוטומטי את מספר העמוד הנכון בקידמה.
Publisher has inserted a sign to automatically display the correct page number on the foreground.
סימן פלוס כחול על קובץ בחלונית Files מציין קובץ שעדיין אינו קיים במאגר SVN.
A blue plus sign on a file in the Files panel denotes a file that does not yet exist in the SVN repository.
מה שבאמת מעניין מצאתי סימן על הסימן.
What's really interesting - I found trace on the trace.
המצביע הופך לזכוכית מגדלת עם סימן פלוס במרכזה.
The pointer becomes a magnifying glass with a plus sign in its center.
כאשר InDesign דורס את מיקום האובייקט כדי להישאר בגבולות הטור, ערך ההסטה האנכית שציינת מוצג בתיבת הדו-שיח עם סימן פלוס (+).
When InDesign overrides the object's position to fall within the bounds of the column, the Y offset value you specify appears in the dialog box with a plus sign (+).
סימן טוב שניתנו מטרייה במתנה:.
Being given an umbrella as a gift: bad sign.
יש סימן אזהרה שאני כל הזמן מקבלת
There's this sign that I keep getting warned about.
אין סימן מיוחד שמתאים לי יותר.
There's no particular sign I'm more compatible with.
אין אפשרות ליצור אובייקט תגית חכמה. smartTagType חייב לכלול שני חלקים המופרדים על-ידי סימן מספר ( ) במבנה הבא: type#tag. סימן המספר חסר.
Smart tag object cannot be smartTagType must have two parts separated by a number sign ( ) in this form: type#tag. The number sign is missing.
Microsoft SmartScreen סימן הודעה זו כזבל ואנו נמחק אותה לאחר עשרה ימים.
Microsoft SmartScreen marked this message as junk and we'll delete it after ten days.
לדגימת אזורים מרובים, הקישו Shift להפעלת טפטפת עם סימן פלוס.
To sample multiple areas, hold down Shift to activate the plus eyedropper.
אני חושבת שזה סימן סימן של כנופיות.
I think it was a mark, like a gang sign.
סימן ביקורת בטבלה מציין שההגדרה זמינה.
A check mark in the table indicates that the setting is available.
מסנן דואר הזבל של Outlook סימן הודעה זו כדואר זבל.
The Outlook Junk Email filter marked this message as spam.
סימן תיוג ירוק על קובץ בחלונית Files מציין קובץ שהשתנה שעדיין לא הועלה למאגר.
A green check mark on a file in the Files panel denotes a changed file that has not yet been committed to the repository.
מידע השאילתה שאחרי סימן השאלה ()
The query information that follows the question mark (?)
(אמור להופיע לידה סימן תיוג)
(A check mark should appear next to it.)
סימן המרכאות שאחרי הסוגריים מציין שהפריטים שבתוכו אופציונליים לחיפוש.
The question mark after the brackets indicate that the items within it are optional in the search.
סימן סדר בתים של Unicode (0xFEFF) חסר בתחילת קובץ אוצר המילים.
Unicode byte order mark (0xFEFF) missing at the beginning of thesaurus file.
להפעלת טפטפת עם סימן פלוס באופן זמני, הקישו Shift.
To activate the plus eyedropper temporarily, hold down Shift.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10290. מדויק: 10290. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo