הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ספק" לאנגלית

ראה גם: ללא ספק
חפש את ספק ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

שם המשתמש או הסיסמה שהוחזרו על-ידי ספק האחסון המאובטח הוא Null.
Either the username or the password returned by the Secure Store Provider is null.
תוכנית ספק השירות המאושר של Dell מתוכננת לספק לשותפים מגוון של יתרונות.
The Dell Authorised Service Provider program is designed to provide partners with a range of benefits.
לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם ספק Microsoft Dynamics.
Contact your Microsoft Dynamics vendor for more information.
לקבלת מידע על זמינות מערכות מחשבים העונות על הנחיות Intel SIPP, פנה אל ספק המחשבים שלך.
Check with your PC vendor for availability of computer systems that meet Intel SIPP guidelines.
לא צוין ספק עבור כל השורות שנבחרו.
A supplier has not been specified for all the selected lines.
אימות טפסים מחייב רישום של ספק חברות בקובץ web.config של יישום האינטרנט.
Forms authentication requires a Membership Provider to be registered in the web application's web.config file.
לא מוגדר ספק CodeDom עבור השפה.
There is no CodeDom provider defined for the language.
תוכנית במחשב שלך הציעה ספק חיפוש חדש המוגדר כברירת מחדל עבור Internet Explorer
A program on your computer has suggested a new default search provider for Internet Explorer
דרוש שם ההרכבה המלא של ספק הנתונים של.Net Framework שחסר.
The missing.Net Framework Data Provider's assembly qualified name is required.
אין אפשרות לאתר את ספק הנתונים המבוקש של.Net Framework ייתכן שהוא לא מותקן.
Unable to find the requested.Net Framework Data Provider. It may not be installed.
ספק ה - Jet 3.51 אינו נתמך.
The Jet 3.51 provider is not supported.
לא ניתן לסנכרן מחדש את הגירסה הנסתרת של שורה בהמתנה לרשימת SharePoint על-ידי ספק הרשימה.
Cannot resynchronize the hidden version of a pending row to the SharePoint list by the list provider.
לא מותקן ספק עבור חתימה במסמך זה.
There is no provider installed for a signature in this document.
נא בחר ספק חיפוש אחר שישמש כברירת מחדל עבור Internet Explorer לפני הסרת בחירה זו.
Please choose another default search provider for Internet Explorer before removing this selection.
לא נמצאה נקודת קצה של UsernameToken במטה-נתונים של MEX עבור ספק הזהויות שלך.
There was no UsernameToken endpoint found in the MEX metadata for your identity provider.
אין לציין ספק פריסה עבור יישום ClickOnce המציין מארח מותאם אישית.
You must not specify a deployment provider for a ClickOnce application that specifies a custom host.
לרכיב InstanceContext אין ספק כלשהו ליצירת אובייקטים ליישום שירות.
The InstanceContext has no provider for creating Service implementation objects.
אין אפשרות לאתחל כראוי את ספק שירותי ההצפנה (CSP) של Exchange. פנה אל מנהל המערכת.
The Exchange Cryptographic Service Provider (CSP) cannot be properly initialized. Contact your system administrator.
אין לך ספק אחסון לא מקוון חוקי של Microsoft Exchange.
You do not have a valid Microsoft Exchange offline store provider.
התקנת ספק זה אינה נתמכת בגירסת הביתא של Microsoft Office 2010.
Installation of this provider is not supported on Microsoft Office 2010 Beta.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 12075. מדויק: 12075. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo