הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עבודה" לאנגלית

חפש את עבודה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

במסגרת הצהרת עבודה זו, GlassHouse תספק את התוצרים המפורטים בטבלה הבאה.
Within the scope of this Statement of Work, GlassHouse will provide the deliverables listed in the following table.
ציין כיצד משך, עבודה ותאריכים מוצגים בתצוגה.
Specify how duration, work, and dates are displayed in the view.
ניתן גם להשתמש בתצוגת Design לבדיקה מהירה של עמודים במהלך עבודה עליהם.
You can also use Design view to quickly check your pages while working on them.
ל - Publisher אין אפשרות ליצור קובץ עבודה זמני.
Publisher cannot create a temporary working file.
טבלת עבודה (XnnnX) נמצאה אך לא שוחררה. נדרשות פעולות נוספות.
Working table (XnnnX) found but not dropped. Further actions are needed.
משתמשים ממלאים את הטופס בעת עבודה עם פריטים ברשימת (! idspnSharePoint).
Users fill out the form when working with items in the (! idspnSharePoint) list.
באפשרותך להקצות פריט עבודה למשתמש אחר.
You can assign a work item to a different user.
ה - ActivityContext שיצר אובייקט ExecutionProperties זה כבר סולק. ניתן לגשת אל מאפיינים רק במהלך פריט עבודה של פעילות.
The ActivityContext which created this ExecutionProperties object has already been disposed. Properties can only be accessed during an activity's work item.
עבודה, עבודה, עבודה, וזה נגמר בשניה
Work, work, work, and it's over in a pop.
הכמות הכוללת של עבודה שלא בשעות נוספות המתוכננת לביצוע על-ידי משאבים עבודה רגילה = עבודה - עבודה בשעות נוספות
The total amount of nonovertime work scheduled to be performed by resources. Regular Work = Work - Overtime Work
בחר חיבור מחוברת עבודה, מחשב או ספריית SharePoint.
Select a connection from workbook, computer, or SharePoint Library.
Windows Installer אינו מאפשר התקנה מחיבור לשולחן עבודה מרוחק.
Windows Installer does not permit installation from a Remote Desktop Connection.
סביבת עבודה לשיתוף התוכן של תיקיית Windows שנבחרה.
A workspace for sharing the contents of a selected Windows folder.
הגעת למגבלה של מספר המסמכים שניתן להוריד לסביבות עבודה של SharePoint.
You have reached the limit for the number of documents that can be downloaded to SharePoint workspaces.
Dell אחראית לביצוע השירותים המתוארים בהצהרת עבודה זו בלבד.
Dell is responsible for performing only the services described in this SOW.
אין באפשרותך ליצור או לבצע שינויים בדוחות PivotChart בחוברת עבודה משותפת.
You cannot create or make changes to PivotChart reports in a shared workbook.
מספר הרשומות המרבי שייוצא לגליון עבודה סטטי של Microsoft Office Excel בעת ייצוא מהטבלה.
Maximum number of records that will be exported to a static Microsoft Office Excel worksheet when exporting from the grid.
אין תמיכה בחלק מהעיצוב בתרשימים בחוברת עבודה זו בגירסה זו של Excel והוא לא יוצג.
Some formatting on charts in this workbook is not supported in this version of Excel and will not be displayed.
פרסם חוברת עבודה זו לשימוש עם Excel בדפדפן
Publish this workbook for use with Excel in the browser
קיימים רכיבי שאילתה בחוברת עבודה זו שלא ניתן יהיה לערוך או לרענן אותם בגירסאות קודמות של Excel.
There are Query elements in this workbook that will not be editable or refreshable in earlier versions of Excel.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 42682. מדויק: 42682. זמן שחלף: 159 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo