הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: עבירת תנועה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עבירת" לאנגלית

felony
violation
offense
misdemeanor
offence
infraction
transgression
malfeasance
foul
charge

הצעות

א-ר-י-ן היא מרצה שבע שנים בכלא פדרלי על עבירת הסגת גבול מחשב.
E-r-i-n. She's serving seven years in federal prison for felony computer trespassing.
במרכז המעצר, ממתין להקראת אישום על עבירת הפצה.
Central booking, Waiting arraignment for felony distribution charges.
זו עבירת התנועה השלישית שלך בפחות מ -3 רחובות.
That's your third traffic violation in less than 3 blocks.
עבירת בטיחות, אני יכול ליפול ולהינקב באיבר כלשהו.
Safety violation, I could fall and pierce, and organ.
מקווה ההרכבה יותר ויותר עבירת החברה.
Hope mounting more and more offense now.
לידיה: כל מה שתלמד הוא עבירת הון.
Everything you'll learn is a capital offense.
למה שלא נסמן אותו עכשיו על עבירת 214?
Why don't we tag him in violation of section 2.14 now?
אולי זה הגיע אל עבירת הבריחה שלכם?.
Might have ended up on your felony escape.
עבירת פגע וברח בנויה על חוסר של רשלנות מסייעת.
Felony hit-and-run hinges on a lack of contributory negligence.
אתה תצטרך להודות באשמה, על עבירת ההכאה והם יבטלו את הניסיון לרצח.
You have to plead guilty on felony battery, and they'll drop attempt murder.
אלנה ואסקו, את במעצר באשמת עבירת חטיפה של טיילר קנט.
Elena Vasco, you're under arrest for the felony kidnapping of one Tyler Kent.
אחד מהחברה נעצר על עבירת הפרה של שיחרור בערבות.
One of the cats gets picked up on parole violation.
היא נמלטת המבוקשת על עבירת רצח הקשור לפיצוץ ב -1994 של המכון הכלכלי העולמי.
She's a fugitive wanted for felony murder in connection with the 1994 bombing of the world financial institute.
מר שו, אנחנו כאן כי אלנה עומדת למשפט על עבירת רצח.
Mr. Shaw, we're here because Elena is on trial for Felony murder.
קיבלתי צו על עבירת תקיפה ואני מדי קמצן.
I got a warrant for felony assault.
אז אין עבירת מוסף, אין קנוניה, אין שום דבר.
So no predicate felony, no conspiracy, no nothing.
וזה, בתוספת הבחור המת כאן, זה עבירת רצח.
And that, plus this dead guy right here, that's felony murder.
ובכן, חדשות הטובות הן שאתה כבר לא עומד למשפט על עבירת התנועה.
Well, the good news is you're no longer facing trial on the traffic violation.
עבירת פגע וברח, תחת הנסיבות האלה זה עונש של 12 עד 15 שנים.
Felony hit-and-run, under these circumstances, is 12 to 15 years.
הוא זומן לבית משפט בגלל עבירת מכס ואני רק עוזרת לו לצאת מזה.
He got cited for a customs violation and I'm just helping him out.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 171. מדויק: 171. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo