הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "עונשו" לאנגלית

his sentence
his punishment
his time
punished
his comeuppance
mitigation
Bowdre

הצעות

והאם הוא לחזור לכאן אחרי שסיים לרצות את עונשו?
And did he return here after he finished his sentence?
הם רוצים אותו לריצוי עונשו בצווארון לבן.
They want him to serve his sentence at White Collar.
קבלת הפנים כמעט נהרסה ומהו עונשו?
The reception nearly ruined, and what is his punishment?
עלינו לשקול רינלדו משפחת אלביצי עם מאזני הצדק ולהחליט עונשו.
We must weigh Rinaldo Albizzi with the scales of justice and decide his punishment.
הבזק לעתיד הוא מרצה את עונשו, הוא עובר לבית.
He does his time, he moved into a house couple of miles away.
ושהוא בטוח יהיה חזר לרצות את עונשו?
And that he's sure to be returned to serve his sentence?
הוא מחכה לי באי-נוחות שאחזור ואספק את עונשו.
He's waiting uncomfortably for me to return and deliver his punishment.
לא, הוא להיות ריצוי עונשו.
Nay, he be serving his sentence.
מאסר לכל החיים היה עונשו, ואת חייו הוא קיבל בחזרה.
Life was his sentence, and life is what he got back.
אדוני הנכבד, עדיף שיקבל את עונשו מידי השלטונות, על פי חוק...
Noble lord, better let him get his punishment from the ruler, by the law...
עונשו לא יהיה למות, לא?
His punishment shall not be to die, - No?
סלבטורה סטריאנו, אחרי שסיים לרצות את עונשו הפך לשחקן.
Salvatore Striano after sewing his sentence has become an actor.
כן כדי להישאר ולרצות את עונשו.
To stay, and to take his punishment.
נחש הם שולחים אותו בחזרה של רייקר עם אחר ניקל על עונשו.
Guess they'll ship him back to Riker's with another nickel on his sentence.
עונשו היה לשלול ממני את הירושה.
His punishment was to disinherit me.
אז למחרת, החל אקסל עבודה לא הוא המחצבה כחלק עונשו.
So the next day, Axl started work at t he quarry as part of his punishment.
איך אתה חושב שהוא הולך להגיב כאשר עמיתיי להתקרב אליו עם עסקה כדי להפחית את עונשו בתמורה לשמו של השותף שלו?
How do you think he's going to respond when my colleagues approach him with a deal to reduce his sentence in exchange for the name of his accomplice?
אתה אומר האיש הזה הולך למשפט, ושהוא בטוח יהיה חזר לרצות את עונשו?
You say this man is going to trial, And that he's sure to be returned to serve his sentence?
אני חושב על גלילאו עונשו על ידי הכנסייה, אשר כעת אנו יודעים כי טעינו.
I think of Galileo and his punishment by the Church, which now we know to have been wrong.
אני מתכוון, האם אתה מכיר אותו מספיק טוב כדי ליצור פסק דין של אופיו וצדק עונשו;
I mean, did you know him well enough to form a judgement of his character and the justice of his sentence;
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 140. מדויק: 140. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo