הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "על-גבי" לאנגלית

on-screen
packaging

הצעות

אין באפשרותך להקליט על-גבי מאקרו הפתוח לעריכה.
You cannot record over a macro that is open for editing.
ניתן לדמיין אותם כשלוש חוגות על-גבי גלגל ענק.
You can think of them as three dials on a giant wheel.
קביעה אם סימוני השנתות יצוירו על-גבי מחוגים.
Determines if the tick marks should drawn over pointers.
גרור אל הדף ושחרר ישירות על-גבי הצורה הראשית של המשרה.
Drag onto the page and drop directly onto the position's superior shape.
גבה באופן דינמי קבצים אישיים על-גבי הכונן הקשיח באמצעות טכנולוגיית RAID
Dynamically back up personal files on your hard drive with RAID technology
יצירת קובץ קטן המתאים לתצוגה על-גבי המסך
Creates a small file suitable for on-screen display
ביאורים על-גבי תמונות (חיצים, עיגולים ותיבות)
Annotations over pictures (arrows, circles, and boxes)
וכמובן, על-גבי כל השורות הללו זורמת שפה לא-מובנית.
And of course, through all of these lines are flowing unstructured language.
בסדר אלפבתי, על-גבי הקופסאות, ואז מסודרים על-פי תאריך ההשתלה.
Alphabetically on the boxes and then arranged by implant date.
כפי שרואים, יש קבוצות הצומחות על-גבי אחרות, מכיוון שהן מתפשטות.
And as you see here, there are groups that are growing on top of each other, because they are spreading.
לא, אבל יום אחד אולי תוכל להוריד את התודעה שלי שהצטברה על-גבי שבב זיכרון.
No, but one day you might be able to download my accumulated consciousness onto a memory chip.
גרור אל הדף ולאחר מכן מקם על-גבי מקטעי גדר או ביניהם.
Drag onto the page, then place on top of or between fence sections.
דגימה מהעצמות שתהיה ניתנת לגידול על-גבי מצע?.
We still have to extract a viable sample from the bones.
אני לא אתכחש לאמת הנמצאת על-גבי סלילי ההקלטה האלה.
I won't deny the truth of what's contained in those tapes.
בחר באפשרות זו אם ברצונך ש - Publisher יציג תמונות בפירוט מרבי. ייתכן כי הצגת תמונות גדולות או צילומים על-גבי המסך תימשך זמן רב.
Select this option if you want Publisher to show pictures using maximum detail. Large pictures or photographic images might take a long time to draw on your screen.
והתצוגה על-גבי המסך מאפשרת לך לראות את צריכת החשמל שלך במהירות ובקלות.
And an on-screen display lets you view your power usage quickly and easily.
תוכל אפילו לנטר את השימוש באנרגיה באמצעות מבט זריז בתצוגה המופיעה על-גבי המסך.
You can even monitor your energy usage with a quick glance at the onscreen display.
אפשר למשתמשים להוסיף ציורים לטפסים, בתוך הפקד עצמו או על-גבי תמונת רקע.
Allows users to add drawings to their forms, either within the control itself or on top of a background picture.
ההערות מופיעות כסמלים קטנים שאינם מיועדים להדפסה על-גבי התמונה.
Notes appear as small non-printable icons on the image.
גרור על-גבי לשוניות גליונות כדי להעתיק ולהוסיף תוכן תאים בין גליונות
Drag over sheet tabs to Copy and Insert cell contents between sheets
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 119. מדויק: 119. זמן שחלף: 553 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo