הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פועל" לאנגלית

חפש את פועל ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

DataRowComparer אינו פועל עם ערכי DataRow שנמחקו, מאחר שהוא משווה ערכים קיימים בלבד.
The DataRowComparer does not work with DataRows that have been deleted since it only compares current values.
יישום זה אינו פועל עם גירסה זו של Office.
This app doesn't work with this version of Office.
לעתים, גם אני פועל ללא מחשבה
I suppose sometimes I, too, can act without thinking.
קריאה לא חוקית ל - DoVerb: נדרש פועל או ערך InitialURL.
Invalid call to DoVerb: either a verb or an InitialURL is required.
קובץ זה משתמש בפקד Visual Basic 6.0 אשר אינו פועל בהתקן המשתמש במעבד ARM.
This file uses a Visual Basic 6.0 control that does not work on a device that uses an ARM processor.
ועכשיו הניקוז באמבטיה שלי לא פועל.
And now the drain in my tub don't work.
למקרה ששכחת הדבר הזה לא פועל.
In case you forgot, this thing doesn't work.
OALGen פועל בצומת אשכול סביל. יצירת OAB לא תבוצע.
OALGen is running on a passive cluster node. OAB generation will not be performed.
הפעלת שרת ניסתה להפעיל קריאת לקוח שאינה נתמכת כאשר Microsoft Dynamics AX פועל כמשתמש אחר.
A Server session attempted to invoke a client call that is not supported when Microsoft Dynamics AX is running as another user.
השירות WebReady Document Viewing אינו פועל כראוי, משום שאירעה שגיאה. פנה לתמיכה הטכנית בארגון.
The WebReady Document Viewing service is not working correctly because an error occurred. Please contact technical support for your organization.
הבקשה נכשלה. נסה שוב. ודא ש - Skype for Business פועל ומחובר.
The request failed. Please try again. Make sure that Skype for Business is running and signed-in.
במחשב זה לא פועל Internet Information Services גירסה 4 או גירסה מתקדמת יותר.
This computer is not running Internet Information Services version 4 or higher.
לא ניתן להתחבר לשרת SharePoint. ודא שהשרת פועל או פנה לצוות התמיכה.
Couldn't connect to the SharePoint server. Make sure the server is running or contact your support team.
אשף ההתאמה האישית של Windows Internet Explorer פועל כבר. אין באפשרותך להפעיל מופע שני של תוכנית זו.
The Windows Internet Explorer Customization Wizard is already running. You cannot run a second instance of this program.
מתן אפשרות למחשב זה לבצע סינכרון עם מכשירים ניידים שבהם פועל Microsoft OneNote Mobile.
Enables this computer to synchronize with mobile devices running Microsoft OneNote Mobile.
אין אפשרות ליזום את הבקשה לבניית מסד נתונים של OLAP. נא ודא ששירות ההצבה בתור של Project Server פועל.
Unable to initiate the OLAP database build request. Please ensure Project Server queuing service is running.
התאם אישית את האופן שבו Excel פועל כשאתה עורך תוכן בחוברות העבודה שלך.
Customize how Excel behaves when you edit content in your workbooks.
מאקרו של Microsoft Visual Basic פועל במצב צעד (צורת בדיקה ואיתור באגים המתבצעת בעורך ה - VBA).
A Microsoft Visual Basic macro is running in step mode (a form of testing and debugging that takes place within the VBA editor).
ערך זה אינו זמין אלא אם Excel פועל.
This value is not available unless Excel is running.
תהליך זה פועל ברקע. באפשרותך להמשיך להשתמש ב - Microsoft Dynamics CRM בעת שהוא מפרסם את הכלל.
This process runs in the background. You can continue to use Microsoft Dynamics CRM while it publishes the rule.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6838. מדויק: 6838. זמן שחלף: 178 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo