הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פיסוק" לאנגלית

הצעות

ניתן להשתמש בפקודה 'פיסוק חכם' להחלפת גרשיים ישרים בגרשיים מסולסלים.
You can use the Smart Punctuation command to replace straight quotes with typographer's quotes.
שולט ביישור של סימני פיסוק בפסקה מסוימת.
Controls the alignment of punctuation marks for a specific paragraph.
InDesign מציע מספר שאילתות קבועות מראש לשינוי תבניות פיסוק ולפעולות שימושיות אחרות, כגון שינוי תבניות של מספרי טלפון.
InDesign offers several preset queries for changing punctuation formats and other useful actions, such as changing telephone number formats.
אפשר דחיסה של סימני פיסוק בתחילת שורה
Allow punctuation at the start of a line to compress
מצאתי מילים ייחודיות שונות, ביטויים, פיסוק
I found various idiosyncratic words, phrases, punctuation,
אני אפילו לא רואה פיסוק כלשהו.
I don't even see any punctuation.
אם אתם משתמשים בגופן OpenType, השתמשו בחלונית OpenType במקום בתיבת הדו-שיח 'פיסוק חכם' לתצוגת ליגטורות ושברים.
If you're using an OpenType font, use the OpenType panel instead of the Smart Punctuation dialog box to typeset ligatures and fractions.
נקה מספר חשבון בנק ללא סימני פיסוק או רווחים.
Clean bank account number without punctuation or spaces.
שנה לובן אות ברווח בין טקסט לטיני לסימני פיסוק
Kern space between Latin text and punctuation
כתבה עם שני רווחים לאחר סימן פיסוק
Story with two spaces after punctuation mark
נא הזן מילת מפתח אחת בכל פעם והסר סימני פיסוק.
Please enter keywords one at a time and remove any punctuation.
ליגטורות:הוספה בעזרת הפקודה 'פיסוק חכם'
ligatures:inserting with Smart Punctuation command
קו מפריד קצר וארוך, האפשרות פיסוק חכם
en and em dashes, smart punctuation option
כל תו שאינו כולל סימן פיסוק, רווח לבן, ספרות וסמלים.
Any character that does not include punctuation, white space, digits, and symbols.
קבע אם להגדיר רווחים וסימני פיסוק כטקסט מותנה.
Decide whether to make spaces and punctuation conditional.
שם אינדקס התוכן אינו בתבנית הנכונה. השתמש בשם ללא רווחים או סימני פיסוק.
The content index name is in the wrong format. Use a name without spaces or punctuation.
סימני פיסוק, תלויים ראו כתב, עיצוב
punctuation, hanging. See type, formatting
ניתן להזין אותיות רישיות ואותיות קטנות, ספרות או סימני פיסוק.
You can use uppercase and lowercase letters, numerals, or punctuation marks.
אני מקווה שאתם מדברים על סימני פיסוק.
I hope you guys are talking about punctuation.
ואת לא צריכה את הסימני פיסוק.
And you don't need that punctuation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 151. מדויק: 150. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo