הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פסיקה" לאנגלית

ruling
judgment
interrupt
adjudication
interrupting
Non-Interrupting
עדיין אין פסיקה רשמית לגבי סיבת המוות.
There's still no official ruling on the cause of death.
המלחמה נערכת על ידי פסיקה של הקבוצה נגד עקרונותיה.
The war is waged by the ruling group against its own subjects.
בוא נדלג על הבקשה לפסול את המשפט ופשוט נדרוש עכשיו פסיקה מהירה.
But let's skip the motion to dismiss and just move for summary judgment now.
טכנולוגיות הקלט/פלט בפלטפורמה מרובת ליבות משתמשות בתורים מרובים ובווקטורי פסיקה מרובים הזמינים בבקר לרשת Ethernet של Intel.
The I/O technologies on a multi-core platform make use of the multiple queues and multiple interrupt vectors available on the Intel Ethernet network controller.
ובכן, אני לא רוצה זמן משפחת פסיקה.
Well, I don't want to interrupt family time.
פסיקה דורשת כי להיות ספוגות הידיים שלך בדם.
Ruling requires that your hands be drenched in blood.
אם זה מוחזר תוך 24 שעות, פסיקה זו שיפונו.
If it is returned within 24 hours, this ruling will be vacated.
ושל הילדים שלנו מחזיקים את הכותרת הזו שמעולם לא חלמתי שתוכל להיות מודפסת לגבי פסיקה של בית המשפט העליון.
and of our children holding this headline I never dreamed could ever be printed about the Supreme Court ruling.
הרשות מכחישה",כל ידיעה על הראיון שלנו, הצהרתך או למעשה" "פסיקה זו עצמה.
The Authority disavows any knowledge of our interview, your statement or, indeed, this ruling itself.
חשדתי הרשויות, מחשש לתקדים פסיקה שלילית תקבע, יפריע התהליך כדי להבטיח תוצאה חיובית.
I suspected the authorities, fearing the precedent an unfavourable ruling would set, would interfere with the process to ensure a favourable result.
ובכל זאת, הוא היה חסר תועלת אדון על פסיקה עיר של צמיתים מדוכאים.
Still, he was a futile lord ruling over a town of downtrodden serfs.
פסיקה עם אגרוף קטיפה?
Ruling with a velvet fist?
תהיה לנו פסיקה בעוד מספר ימים.
We'll have a ruling in a couple of days.
כבוד השופט, אנחנו מבקשים פסיקה מיידית בהתאם לחוק.
Your Honor, we request an immediate judgment as a matter of law...
ההערה שלי מכוונת לתיק שכרגע בתהליך פסיקה.
My interjection pertains to the case currently under adjudication.
כבודה, ההגנה מבקשת פסיקה מיידית.
Your Honor, defense moves for a directed verdict.
היא בדיוק הוציאה פסיקה נגד המקסיקנים.
She just made a ruling against some Mexicans.
סלח לי, כבודו, אני מבקש פסיקה
Excuse me, Your Honor, I want a ruling.
אם תעשו משהו דומה, אוכל להשיג לנו פסיקה לטובתנו.
If you implement something like that, I can get us a judgment in our favor.
מערכת של בקשות מבטיחה פסיקה צודקת היא צדק שווה לכולם.
A system of appeals ensures justice decreed is justice deserved.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 116. מדויק: 116. זמן שחלף: 361 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo