הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "פרק זמן" לאנגלית

ראה גם: פרק זמן ארוך
חפש את פרק זמן ב: הגדרה מילים נרדפות
period of time
time period
period
amount of time
time span
Interval
a while
a stint
as long
spring-break
duration
timeout
incarceration

הצעות

הכאב מקשה עליי לשבת לכל פרק זמן.
The pain makes it difficult to sit for any period of time.
המוצר המוחלף או המתוקן יישלח אליך על חשבון Intel תוך פרק זמן סביר, לאחר קבלת המוצר המוחזר על-ידי מרכז תמיכת הלקוחות.
The repaired or replaced product will be shipped to you at the expense of Intel within a reasonable period of time after receipt of the returned Product by ICS.
אין נתונים עבור פרק זמן זה.
There is no data for this time period.
ואלה כל האנשים שהומתו בקליפורניה באותו פרק זמן.
And these are all the people put to death in california During the same time period.
אף אחריות לא תחול לאחר פרק זמן זה.
NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD.
מנגד, עלינו להכיר בעובדה שבאותו פרק זמן סין גם גדלה מאד.
At the same time, we have to recognize that in that period China has grown remarkably.
ניתן להגדיר את תוכנת Microsoft Windows כך שתעמעם את התצוגה או תעביר את המחשב למצב שינה לאחר פרק זמן מסוים.
Microsoft Windows software may be set to dim the display or put the computer to sleep after a period of time.
ואנשים היו מאבדים את הראייה תוך פרק זמן מאוד קצר.
And people were losing their eyesight In a short period of time.
היו שם שש טיסות במהלך פרק זמן זה.
There were six flights during this time period.
זה פרק זמן קריטי, מר חאן.
This is a crucial period of time, Mr. Khan.
אין טכנולוגיה אפילו מרחוק אוהבת את זה צריך להתקיים פרק זמן זה.
No technology even remotely like this should exist in this time period.
אז אני מציע קבענו כמובן אל הציוויליזציה רשמה רק של פרק זמן זה:
Then I suggest we set a course to the only recorded civilization of this time period:
אני מאמין שהוא מתכוון לפוצץ כל אחד מטאורים אלה בתוך פרק זמן שונה.
I believe he intends to detonate each of these meteors in a different time period.
(צוחק) אין ספק שניסית לשחרר אותי לאחר פרק זמן מתאים.
(chuckles) no doubt you intended to free me After a suitable period of time.
רוב האנשים, בכל פרק זמן, לא הם כי מזל.
Most people, in any time period, aren't that lucky.
יש פרק זמן קצר שבו שגוש תא מסוים לא השתתף באופן מלא.
There's a short period of time where that particular cell block isn't fully attended.
הפוך את מאגר היישומים ללא זמין אם מתרחשים מספר כשלים של תהליכי עובד בתוך פרק זמן מוגדר.
Disable the application pool if there are a certain number of worker process failures within a specified time period.
פרק זמן (זמן בדקות):
Time period (time in minutes):
פריטי מדיניות אלה עוזרים להיפטר מתוכן ישן על-ידי מחיקה אוטומטית של דואר אלקטרוני ומסמכים לאחר פרק זמן מסוים.
These policies help get rid of old content by automatically deleting email and documents after a certain period of time.
כדי למחוק קובצי PDF לאחר פרק זמן מסוים, הזינו מספר ימים, עד 999.
To delete PDFs after a certain period of time, enter a number of days, up to 999.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 241. מדויק: 241. זמן שחלף: 143 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo