הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צדק" לאנגלית

חפש את צדק ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

ואנחנו לא עושים צדק אפילו בשוק הידע.
and we don't even do justice in the knowledge market.
טרנט 1907 אנחנו רוצים צדק על פני האדמה
TRENT 1907 We want justice on earth, here, now!
הוא צדק כשאמר שהרצף הפחיד אותי.
He was right when he said the Continuum scared me back in line.
אל צדק והיינו צריכות להקשיב לו.
Al was right, and we should have listened to him.
התכנסנו להיות עדים לרגע צדק היסטורי.
We are gathered to witness an historic moment of justice.
נראה שהדוד שלך צדק בקשר לסופה אחרי הכל
Looks like your uncle was right about the storm after all.
רק תתהפך לך רחוק צדק שלו כאן
It will only derail you far from justice It's here
למה הייתה בנוכחות שר סגן צדק הכרחי להעביר אסיר?
Why was the presence of the vice minister of justice necessary to transfer a prisoner?
ברית המכשיר שלך צדק, למכחיד הרע לדורות.
Your ally and instrument of justice, a vanquisher of evil for generations.
צדק לחייליי שמתו במשימה שאתה תכננת.
Justice, for my soldiers who died on a mission you devised.
חייב להיות דבר כזה כמו צדק.
There's got to be such a thing as justice.
גריסם צדק, אתה מבין הרבה בפצצות.
Grissom was right: you do know a lot about bombs.
לא יהיה צדק במערכת שלכם בשביל בני
There will be no justice in your system for my son.
והאם רדפתי צדק כשדיווחתי עליהם לתובע המחוזי?
And did I pursue justice in reporting them to the d.A.?
גם לא לאפשר לעבריינים עשירים לקנות צדק עם הסכמי סודיות.
We also can't allow rich offenders to buy their way around justice with nondisclosure agreements.
יש פעמים שאנחנו חייבים לעשות צדק משלנו.
There's times when we have to make our own justice.
אין צדק בעבור הדברים שעשיתי לך.
There's no justice for the things I did to you.
לעולם לא הייתי מנחש שאביך צדק.
I never would have guessed that your daddy was right.
חובתך היא לסלוח לא לעשות צדק.
Your duty is to forgive, not to make justice.
טוב אז הוא צדק אני אחכה במכונית
Well, he was right. I will be waiting in the car.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10543. מדויק: 10543. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo