הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "צריכים לסבול" לאנגלית

have to suffer
have to endure
have to put up with
must suffer
need to suffer
got to suffer
to suffer through
have to take
אמנים צריכים לסבול, אתה לא יודע?
Artists have to suffer, don't you know?
זה חלק ממה שהם צריכים לסבול בעבור האמנות שלהם.
It's part of what they have to suffer for their art.
אתה אומר שאנחנו צריכים לסבול כבד.
You mean we have to endure heavy.
היום, חלק מאיתנו צריכים לסבול 000, 1 צפצופים ביום.
Now, some of us have to endure 1000 beeps per day.
אבל אנחנו צריכים לסבול אותן בשביל אמה.
But we have to put up with them for Emma.
למה אנחנו צריכים לסבול שאתה איננו כל הזמן
Why do we have to put up with you being gone all the time
אמא הורגת מישהו ואנחנו צריכים לסבול.
Mom kills some guy and we have to suffer.
זה לא מספיק שאנחנו צריכים לסבול את ג"ק?
Isn't it enough that we have to put up with Jack?
אבל טורפים לא צריכים לסבול בגלל הטעויות שלי.
But predators shouldn't have to suffer for my mistakes.
איננו צריכים לסבול את קובץ הקלישאות האינסופיות של אבא.
We don't have to put up with Dad's endless litany of clichéd quotes this season.
מדוע לחלק מהאנשים יש להתחמק מעונש בזמן שאנשים אחרים צריכים לסבול בגלל זה?
Why do some people get away with everything while other people have to suffer for it?
אנחנו לא צריכים לסבול כמו שאנחנו חושבים שצריך.
We don't have to suffer as much as we think we do.
אנשים לא צריכים צריכים לסבול יצירות אמנות להולכי רגל.
People shouldn't have to suffer pedestrian artwork.
כל הטורפים צריכים לסבול את חודשי המחסור ולהסתמך על החורף הדרומי ביוני שיביא לשינוי בגורלם.
All the predators have to endure the lean months, relying on the southern winter in June to bring a change in their fortunes.
זה שכמה שניסינו, אנחנו צריכים לסבול את הנטל שאנחנו רק אדם אחד...
That, try as we might, we all have to suffer the burden of only being one person...
אנחנו השוטרים צריכים לסבול הרבה דברים בגלל התפקיד שלנו, שבחיים הפרטיים בדרך כלל לא היינו סובלים.
We police have to put up with a lot of things in the course of our duties that in private life one wouldn't normally tolerate.
אז היית יודע מה שאנחנו צריכים לסבול בכל פעם שאנחנו לאתכלים עליך.
Then you'd know what we have to endure every time we look at you.
אז כולנו צריכים לסבול זוזי, זוזי
So we all have to suffer?
סוף סוף היה לי את האומץ, להזמין את הבנים למשחק ואנחנו צריכים לסבול את ההשפלה הזאת.
I finally get the courage to invite the boys to a game and we have to suffer this grave humiliation.
לא אומר שהשאר צריכים לסבול.
doesn't mean the rest of us have to suffer.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 88. מדויק: 88. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo