הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קבלה" לאנגלית

חפש את קבלה ב: הגדרה מילים נרדפות
receipt
acceptance
reception
office
desk
kabbalah
kabbala
kabala
receive receiving
received
accepting
accept
Invoice
receptionist

הצעות

לא קיים תאריך קבלה מבוקש עבור הצעת המחיר.
There is no requested receipt date for the sales quotation.
ניתן לבצע רישום רק עבור עדכון מסוג משלוח או קבלה.
Posting can be done only for update of type shipment or receipt.
מילוי ושליחה של טופס בקשה זה לא מהווים קבלה ואישור על-ידי Dell.
Completion and submission of this application does not imply acceptance by Dell.
מציין קבלה של הסכם השירות של Microsoft
Signifies acceptance of the Microsoft Service Agreement
הוא מחובר לרשת האלחוטית במקרה שתאבד קבלה.
It's connected to the wireless network in case you lose reception.
כשהלכתי לשירותים, בדקתי עם קבלה.
When I went to the bathroom, I checked with reception.
תהיתי כיצד היא בכלל מצאה רמה כזו של קבלה.
And I wondered how had she ever found that level of acceptance.
אנחנו צריכים לשנות את דרך החשיבה של קבלה אצל בנים בבתי ספר יסודיים
We need to change the mindset of acceptance in boys in elementary schools.
וכאן אתם רואים את הדגם, בניין קבלה וכמה חניונים תת-קרקעיים.
And here you see the model: a reception building and some underground parking.
חשבון לרישום הפרש שהופסד ביחס למחיר קבלה קבוע
Account for posting lost difference in relation to fixed receipt price
חוקים אלה מתייחסים לאנשים שנפגעו מאיידס בחמלה ומתוך קבלה.
These laws treat people touched by HIV with compassion and acceptance.
לא, ואין טלפון נייד קבלה עד לבקתה.
No, and there is no cell phone reception up at the cabin.
או שאתם לוקחים צעד אחורה ומחליטים שאולי קבלה...
Or do you step back and decide that maybe acceptance...
לי יש קבלה מכספומט במלון "בלאג'יו.
I have an ATM receipt from the Bellagio.
אני יהיה תלוי סביב קבלה אם אתה צריך אותי.
I'll be hanging around reception if you need me.
יש בבסיס אירוע קבלה הערב, חילופי צוותים.
There's a reception at the base this evening, a staff hand-over.
ה - CorrelationInitializers של פעילות קבלה זו השתנה.
This Receive activity's CorrelationInitializers have changed.
מרווח הזמן שסופק להשלמה של פעולת קבלה.
The interval of time provided for a receive operation to complete.
תמיד הנחתי שהייתי חסינה לצורך קבלה.
I had always assumed I was immune to needing acceptance.
או שפשוט תגיע למשרד ותמלא טופס קבלה.
Or just come by the office and fill out an application.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1891. מדויק: 1891. זמן שחלף: 141 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo