הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קנה מידה" לאנגלית

חפש את קנה מידה ב: הגדרה מילים נרדפות
scale
measure
yardstick
scaling
standard
scaled

הצעות

58
מסוק בחזית פני הקרחון בשביל קנה מידה, מגומד במהרה.
Helicopter in front of the calving face for scale, quickly dwarfed.
אם אפשרות זו פעילה ומשנים קנה מידה של אובייקט באופן לא פרופורציונלי, InDesign מחיל את עובי הקו הקטן ביותר על כל הצדדים.
If this option is turned on and you scale an object disproportionally, InDesign applies the smallest stroke weight to all sides.
וזה בכל קנה מידה די אדיר.
'and that, by any measure, is pretty great.
נהג חברה אמר סמוקי של הקים בצד דרומה על קנה מידה 21.
Company driver said Smokey's set up on the southbound side about yardstick 21.
ניתן למקם במסמך סמני קנה מידה מרובים, או להחליף סמנים קיימים.
You can place multiple scale markers in a document, or replace existing markers.
ראשית, קנה מידה, עוצמה.
First of all, scale, might.
זהו קנה מידה לוגריתמי, 10 בחזקת 8.
This is a logarithmic scale, 10 to the eighth power.
הצג ציר באמצעות קנה מידה המבוסס על לוגריתם בסיס 10
Display Axis using a log 10 based scale
ייצוג קטע קנה מידה של הציר.
Represents a scale segment of the axis.
אנחנו נוראים בנושאי קנה מידה, חישוב ונפח.
We're terrible at scale, computation and volume.
קנה מידה לא חוקי עבור סוג נתונים עשרוני.
Invalid scale for decimal data type.
התאם קנה מידה של מסמך לאחוז מגודלו הממשי.
Scale document to a percentage of its actual size.
כלול את התגים LeftGlyphEdge ו/או Descenders כדי להפעיל את האפשרויות 'יישור קצה שמאלי' ו'שנה קנה מידה לחלקים מתחת לשורה', בהתאמה.
Include LeftGlyphEdge and/or Descenders to turn on Align Left Edge and Scale for Descenders, respectively.
מכיל מבנים, קווי מים ומחווני קנה מידה וכיוונים לצורך תיוג מערכות תעבורה.
Contains buildings, waterways, and scale and directional indicators for labeling transportation systems.
ניתן למקם סמני קנה מידה בתמונה להצגת קנה המידה.
You can place scale markers on an image to display the measurement scale.
תכונות סימון השנתות המרכזיות של קנה מידה זה.
The major tick mark attributes of this scale.
ואז לחשוב על קנה מידה, האובססיה האחרונה שלי היא למעשה לקרחונים - כמובן.
And so kind of thinking about scale, my most recent obsession is actually with glaciers - of course.
לא, זה מאד חשוב שתהיה תחושה של קנה מידה.
No, this is really important to have this sense of scale.
המהפכה הזו מתנהלת בזמן שאנחנו מדברים, היא פשוט צריכה קנה מידה גדול.
This revolution is starting as we speak, it just needs scale.
אין סיכוי שזה לפי קנה מידה.
No way that's to scale.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 276. מדויק: 276. זמן שחלף: 93 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo