הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קנייני" לאנגלית

proprietary
buyers
Dell מוותרת על כל עניין קנייני בסימנים ובשמות של אחרים.
Dell disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.
עדיין עליך לשמור על סודיות בקשר למידע ותוכן קנייני.
You still need to keep confidentiality around proprietary information and content.
לכל קנייני הפרווה הגדולים, ביותר באמריקה
To all the greatest fur buyers in America:
לכל קנייני הפרווה הגדולים ביותר באמריקה, אשתי גרטרוד ואני מקבלים אתכם בברכה בביתה של בתי.
To all the greatest fur buyers in America: My wife, Gertrude, and I welcome you to my daughter's home.
LEAP, פרוטוקול אימות בר-הרחבה קנייני אשר פותח על-ידי Cisco, מספק מנגנון אימות הזדהות-תשובה והקצאת מפתחות דינמית.
LEAP is a proprietary extensible authentication protocol developed by Cisco that provides a challenge-response authentication mechanism and dynamic key assignment.
כבד מידע ותוכן קנייני וגם סודיות.
Respect proprietary information and content, and confidentiality.
מה היה כאן - זה מידע קנייני.
What was in here? That's proprietary information.
אם תעבירי להם מידע קנייני אנחנו נתבע אותך.
You give them proprietary information, we'll sue you.
הודעה זו מכילה מידע קנייני ויש לטפל בה בסודיות.
This message contains proprietary information and should be handled confidentially.
כל זה חסוי, מידע קנייני...
That is all confidential, proprietary information.
ממשלת ארה"ב מתרפסת לרגליך בשביל לקבל פיסה קטנה של מידע קנייני.
You have the U.S. government groveling at your feet for a small piece of proprietary information.
הכונן הכיל מידע קנייני, הכולל את הנוסחה למוצר החדש של המעבדה, לק הקשת.
The hard drive contained proprietary information, including the formula for the lab's newest product, rainbow nail polish.
עכשיו אני משלם לך כדי לקבל לי מידע קנייני.
Now I'm paying you to get me proprietary information.
מכיוון שאין מארז קנייני, המשמעות היא השקעה ראשונית נמוכה והחופש שלא להיות כבול לספק יחיד
No proprietary enclosure means low initial investment and freedom from being locked to a single vendor
האם אתה רוצה לגלות מי פועל במשפט, יש בדרך כלל עקבות נייר, אבל זה מידע קנייני.
Do you want to find out who's running the trial, there's usually a paper trail, but it's proprietary information.
מנהל מסחר קנייני ומנהל שותף של המסחר.
Director of Proprietary Trading and Codirector of Trading.
אני כבר ביליתי שבע השנים האחרונות של החיים שלי עובד מסביב לשעון, ואתה אומר לי כי בשל פקיעה במערכת ביטחון מיליוני דולרים רבה, שמישהו יש הלך מהדלת הקדמית עם מידע קנייני בדבר הסיבוב הראשון של חיתוך טלומרז.
I've spent the last seven years of my life working around the clock, and you're telling me that because of a lapse in a multimillion-dollar security system, that somebody has walked out the front door with proprietary information regarding the first round of telomerase slicing.
אם אתם עסק שמבוסס על מידע קנייני, אם היתרון התחרותי שלכם מוגדר עלי ידי המידע שלכם, איך החברה הזו או הארגון הזה ישיג את הערך שנובע מהטכנולוגיה?
If your business is based on proprietary data, if your competitive advantage is defined by your data, how on Earth is that company or is that society in fact going to achieve the value that's implicit in the technology?
אני חושב שהמטרה הרחבה של מנסה להשיג כמה שיותר מידע, מידע קנייני או מסווג מהממשלה, לחשוף ש, היא מטרה מאוד הרסנית ומסוכנת.
I think that the broad purpose of trying to get as much information, proprietary or classified information from the government, expose that, is an extremely destructive and dangerous purpose.
זה קניינים וכעת בשימוש במחקר רפואי.
It's proprietary and currently in use in a medical study.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 68. מדויק: 68. זמן שחלף: 82 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo