הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "קצה" לאנגלית

חפש את קצה ב: הגדרה מילים נרדפות
edge
end
tip
rim
extremity
brim
top of
ends of
loose
verge
endpoint nutshell end-user
end-to-end
bookends

הצעות

ציין את האתר של Active Directory שאליו שרת זה לתעבורת קצה יהיה מנוי.
Specify the Active Directory site to which this Edge Transport server will subscribe.
ADAM מותקן במחשב זה; ניתן להתקין רק את תפקיד השרת לתעבורת קצה של Microsoft Exchange.
ADAM is installed on this machine; only the Microsoft Exchange Edge Transport server role may be installed.
זוהי שערה בודדת עם קצה מפוצל קטן.
Here's an individual hair with a little split end there.
פעולות עדכון אינן נתמכות עבור נקודות קצה מסוג '$links' שמפנות למאפייני אוסף.
Update operations are not supported for '$links' end points that refer to collection properties.
תפקיד זה מגדיר את הערכים של פעולות שירות אינטרנט של שירותי האינטרנט של Exchange שמשתמשי קצה יכולים לקרוא להם.
This role defines the web method enties of Exchange Web Services that can be called by end users.
Edge Servers total הוא המספר הכולל של שרתים לתעבורת קצה שנמצאו על-ידי EdgeSync.
Edge Servers total is the total number of Edge Transport servers found by EdgeSync.
צוין פרמטר שאינו חוקי בשרת לתעבורת קצה.
A parameter was specified that isn't valid on an Edge Transport server.
המפיצים המורשים של Dell מוכרים לקהילת השותפים הרשומים והמוסמכים ותומכים בה, ואינם מוכרים ישירות ללקוחות קצה.
Dell Authorized Distributors sell to and support the Registered and Certified partner community, they do not sell directly to end customers.
אני רק חיברתי קצה של מברשת לענפים.
I simply tied the end of a paintbrush onto a twig.
DirectAccess מספקת למשתמשי קצה את היכולת לגשת לרשת הארגונית שלהם מבלי להשתמש בתוכנת VPN.
DirectAccess allows end users the ability to access their corporate network without the use of VPN software.
לשינוי הכיוון והאורך של מדידה, גררו נקודת קצה.
To change the orientation and length of a measurement, drag an end point.
[AssociationRole - WFR2] - נקודות הקצה חייבות להיות סוג של תפקידי קצה שיוך.
[AssociationRole - WFR2] - The endpoints must be a kind of association end roles.
אלה הן רק כמה מהתכונות החדשות הזמינות למשתמשי קצה של Windows 7.
These are just some of the new features available to Windows 7 end users.
ואני חשבתי שאנחנו יכולים לקרוא לזה קצה הדרקון.
And I was thinking we could call it the Dragon's Edge.
לפחות קצה קשור אחד בקשר הגומלין לא נמצא.
At least one related end in the relationship could not be found.
שלח הודעות ועצות מדיניות למשתמשי קצה.
Send notifications and Policy Tips to end users.
השתמש במקשי החצים כדי לעבור במהירות אל קצה טווח הנתונים (End)
Use arrow keys to quickly move to the edge of the data range. (End)
לחץ כדי ליצור נקודות קצה עבור כל קו במצולע
Click to create end points for each line in a polygon shape
יישור אפקט הטקסט הנבחר לימין עם קצה שמאלי משונן
Aligns the selected text effect to the right with a ragged left edge
תניחו אותן קצה מול קצה תוך כדי החפירה.
Just keep laying them end to end as we dig.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2574. מדויק: 2574. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo