הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רכישה" לאנגלית

purchase
acquisition
purchasing
buyout
buying
procurement
requisition
acquiring
תבניות גליונות אלקטרוניים של Microsoft Office Excel עבור דוחות הוצאות, חשבוניות, כרטיסי עבודה, הזמנות רכישה ועלות של הלוואות.
Microsoft Office Excel Spreadsheet Templates for expense reports, invoices, timecards, purchase orders, and loan amortization.
משמש להשלמת עסקה נוכחית, כגון רכישה.
Used to complete a current transaction, such as a purchase.
מגדלי השרת של PowerEdge מתוכננים לספק איכות גבוהה ואמינות בעלות רכישה נמוכה באופן עקבי עם יחס ביצועים/מחיר יוצא דופן.
The PowerEdge server towers are designed to deliver high quality and reliability at a consistently low acquisition cost with exceptional price/performance.
אגיע מחר עם הצעת רכישה רשמית.
I'm coming over with an official acquisition offer tomorrow.
Dell אינה יכולה לקבל עגלת קניות עם שני תנאי רכישה שונים.
Dell cannot accept a shopping cart with two different purchasing terms.
שינוי פנימי וחיצוני וכיצד להשפיע על החלטות רכישה
Internal and external change, and how they influence purchasing decisions
הזן את סכום שובר המתנה של Dell שחל על רכישה זו.
Enter the Dell Gift Card amount to be applied to this purchase.
אם אינך זכאי להגדלת מסגרת האשראי, עדיין תוכל לבצע רכישה באמצעות החשבון המועדף של Dell שברשותך.
If you did not qualify for a credit line increase you may still purchase using your Dell Preferred Account.
הבקשה שלך ליצור הסכם תוכנית רכישה עם השירותים הפיננסים בע"מ של Dell בקנדה אושרה.
Your request to enter into a Purchase Plan Agreement with Dell Financial Services Canada Limited has been confirmed.
השקנו את דפי Premier המאפשרים ללקוחות ארגוניים להחזיק באתרי רשת חיצונית מותאמים אישית באתר לצורך רכישה ותמיכה.
We launch Premier Pages where corporate customers have customized extranet sites on for purchase and support.
קישוריות WiMAX עשויה להצריך רכישה של תוכנות או חומרה נוספות הכרוכה בתשלום נוסף.
WiMAX connectivity may require you to purchase additional software or hardware at extra cost.
בנה את הבסיס למרכז נתונים וירטואלי בקלות באמצעות רכישה אחת של מוצרי Dell.
Quickly lay the foundation for a virtualized data center with a single Dell purchase.
זו אותה הצעת רכישה שהגשתי לקמרון ולצוות הבכיר.
That's the same acquisition offer tendered to Cameron and the senior staff.
אישרתי רכישה של כמה וכמה כאלה.
I've authorised the purchase of quite a number of these.
והוא לא ביצע שום רכישה בכרטיס אשראי באזור.
And he hasn't made a single credit card purchase anywhere near there.
רכישה בוצעה על בסיס אחת או יותר משורות ההזמנה.
Purchase has been made based on one or more of the order lines.
רשום את המלאי הפיזי, רכישה ומכירות על בסיס תקופתי.
Post the physical inventory, purchase, and sales on a periodic basis.
שורות מס מכירות התואמות לחשבונית פנים-קהילתית יוצגו בעת הדפסה של חשבוניות רכישה.
Sales tax lines corresponding to an intra-community invoice will be shown when purchase invoices are printed.
מס מכירות של האיחוד האירופי עבור חשבוניות בספרד יוחל בחשבוניות רכישה.
EU sales tax for Spanish invoices will be applied in purchase invoices.
תאר כיצד הושג הרכוש, לדוגמה, רכישה או תרומה.
Describe how the asset was acquired, for example, purchase or donation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 638. מדויק: 638. זמן שחלף: 99 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo