הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רצינו לשאול" לאנגלית

we wanted to ask
we want to ask
we were wondering
רצינו לשאול אם נוכל להחליף לקבוצת האוטוקרטיה.
We wanted to ask if we can switch to the autocracy group.
רצינו לשאול אם נוכל להחליף לקבוצת האוטוקרטיה.
Yes, we wanted to ask whether we could still switch to the Autocracy class.
לא, את זה ראינו, אבל רצינו לשאול שאלה כמו גם איך זה נעשה, להבין...
No, no, this we saw, but we want to ask question as well as how it was done, understanding...
רצינו לשאול אותך.
רצינו לשאול אותך אם אתה יכול לסדר לנו קצת סמים?
We wanted to ask if you could sort us some puff?
רצינו לשאול אותך על הפריצה למלון ווטרגייט.
We wanted to ask you about the Watergate Hotel break-in.
רצינו לשאול אם יש לך שמפו.
We wanted to ask you if you have some shampoo.
רצינו לשאול אותך על סרטון שבו מצולמת החברה שלך.
We wanted to ask you about a video that featured your girlfriend.
רצינו לשאול אותך כמה שאלות על תלונה שהוגש בזמן שהיית שוהה בבית מלון קמלוט בתחילת השנה.
We wanted to ask you some questions about a complaint you filed while you were staying at the Camelot Hotel earlier this year.
רצינו לשאול אותך אם נוכל לערוך הצבעה חוזרת ביום שני.
We wanted to ask if we could hold a new ballot on Monday.
רצינו לשאול אותך בקשר 'לסנט תומאס, אוקטובר 96.
We wanted to ask you about Saint Tom's, October '96.
מר ואן ווטר, רצינו לשאול אותך על הראיות האבודות בתיק שלך.
Mr. Van Wetter, we wanted to ask you about the lost evidence in your case.
רצינו לשאול אותך לגבי מתנה לרורי זאת מתנה גדולה, מעט ראוותנית
We wanted to ask you about a gift for Rory. It's a big gift, a little extravagant.
השאלה שאנחנו רצינו לשאול הייתה: האם רגש יכול להתפשט, בדרך יותר ממושכת מאשר במהומות, לאורך זמן ותוך עירוב מספר גדול יותר של אנשים, לא רק הזוג הזה של פרטים שמחייכים אחד לשני בקרון הרכבת התחתית?
The question that we wanted to ask was: Could emotion spread, in a more sustained way than riots, across time and involve large numbers of people, not just this pair of individuals smiling at each other in the subway car?
בגלל הניסיון שלך, הידע שלך על החברה, ועל האנשים העובדים בחברה רצינו לשאול אותך.
Because of your experience, your knowledge of this company, and the people working in this company, we wanted to ask you.
רצינו לשאול אותך.
We wanted to ask you about it.
רצינו לשאול אותך בנוגע לכך.
We wanted to ask you about it.
אפילו להציל את עצמם מר ואן ווטר, רצינו לשאול אותך.
Mr. Van Wetter, we wanted to ask you about the lost evidence in your case.
רצינו לשאול אותך על מותו של בעלך.
We'd like to ask you about your husband's death.
רצינו לשאול את הכבלים שלכם להערב.
We just want to borrow your cable tonight.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 53. מדויק: 53. זמן שחלף: 167 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo