הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רשימה" לאנגלית

חפש את רשימה ב: הגדרה מילים נרדפות
list
checklist
listing
roster
note
docket
registry
inventory
blacklist
dropdown
names
a-list

הצעות

רשימה זו של מקורות מהימנים נוצרה על-ידי גירסה קודמת של Office.
This list of trusted sources was created by a prior version of Office.
לא ניתן לאחזר פרטי רשימה מאתר SharePoint.
Unable to retrieve list information from the SharePoint site.
צור רשימה באתר SharePoint וטבלה במסד הנתונים הנוכחי המכילה קישור לרשימה החדשה שנוצרה.
Create a list on a SharePoint site and a table in the current database that links to the newly created list.
Web Part זה לא הוגדר עם רשימה להצגה.
This Web Part has not been configured with a list to display.
SharePoint Workspace זיהה שגיאה בתצורה של רשימה זו.
SharePoint Workspace detected an error in the configuration of this list.
לקבלת רשימה מלאה של פונקציות עיצוב זמינות ודוגמאות, ראה החלונית Reference.
For a complete list of available formatting functions and examples, see the Reference panel.
הפעל את Microsoft Access כדי ליצור טפסים ודוחות המבוססים על רשימה זו.
Start Microsoft Access to create forms and reports that are based on this list.
הצג רשימה של כל רכיבי ColdFusion שהוגדרו בשרת.
List all of the ColdFusion components defined on the server.
רשימה מלאה של המדינות זמינה באתר של Dell בכתובת.
A full list of countries is available on Dell's website.
הצגת רשימה של כל משימות ה-Duet Enterprise Workflow שהוקצו למשתמש.
Displays a list of all Duet Enterprise Workflow tasks assigned to the user.
הפרמטר DataSourceName אינו שם חוקי של רשימה חיצונית.
The DataSourceName parameter is not a valid external list name.
המחירים הומרו לאפס. באפשרותך להדפיס רשימה.
Prices have been converted to zero. You can print a list.
ערך רשימה של Microsoft Dynamics CRM שבו יש להחליף את ערך המקור.
Microsoft Dynamics CRM list value with which to replace the source value.
רשימה מופרדת באמצעות פסיקים של מאפיינים הניתנים לעריכה בסידרה (Save/Load/Reset).
Comma separated list of serializable (Save/Load/Reset) properties.
הידור זרימת העבודה נכשל. בדוק את המאפיין 'Errors' לקבלת רשימה מלאה של שגיאות אימות.
Workflow failed to compile. Check the 'Errors' property for a complete list of validation errors.
אפשרות זו מבצעת במחשב חיפוש אחר גירסאות קודמות של Microsoft Office ומציגה בפניך רשימה של הקבצים שלחלוטין אינם דרושים עוד.
This option searches your computer for previous versions of Microsoft Office and shows you a list of the files that are absolutely not needed any longer.
רשימה בשם זה כבר קיימת באתר ( idspnSharePoint). הזן שם חדש ולאחר מכן נסה שוב.
A list with that name already exists in the (! idspnSharePoint) site. Enter a new name, then try again.
InfoPath אינו תומך בהתאמה אישית של הטופס הנמצא בשימוש עבור רשימה זו.
InfoPath does not support customizing the form used for this list.
הפעולה התקן מחייבת רשימה של תפקיד שרת אחד או יותר שתצוין באמצעות הפרמטר role.
Install operation requires a list of one or more server roles to be specified using the role parameter.
מידע המציין כמה פריטים יש לפרט בעמוד בתצוגות רשימה.
Information that specifies how many items to list on a page in list views.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6031. מדויק: 6031. זמן שחלף: 147 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo