הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רשימת תפוצה" לאנגלית

חפש את רשימת תפוצה ב: הגדרה מילים נרדפות
distribution list
mailing list
רשימת החברות של רשימת תפוצה זו מוסתרת ולא ניתן להציגה באמצעות Outlook Web Access.
The membership list of this Distribution List is hidden and cannot be viewed through Outlook Web Access.
רשימת תפוצה זו הגיעה לגודל המרבי עבור שרת הדואר האלקטרוני ברשת <0w
This distribution list has reached the maximum size for your network e-mail server. <0w
יצרפו אותי לאיזו מן רשימת תפוצה מוזרה בדואר.
I'll get put on some weird mailing list.
דואר אלקטרוני של יומן עבור משתמש זה או רשימת תפוצה זו
Journal e-mail for this user or distribution list
כתובת URL של הרחבת רשימת תפוצה נבדקה בהצלחה.
Distribution List Expansion URL successfully tested.
רשימת תפוצה אישית אינה יכולה לכלול את עצמה כחברה ברשימה.
A personal distribution list cannot include itself as a member.
אין אפשרות להרחיב רשימת תפוצה לשם שליחת ההודעה לכלולים ברשימה. נסה שוב או פנה למנהל המערכת.
Unable to expand a distribution list to deliver the message to its members. Try again or contact your system administrator.
לא היתה אפשרות לשלוח את ההודעה שלך עם הגדרת שדה 'מאת' כתיבת דואר או רשימת תפוצה אחרת עקב בעיית הרשאה. בקש סיוע ממנהל הדואר ולאחר מכן נסה שוב.
Your message couldn't be sent with the From field setting as another mailbox or distribution list because of permission problem. Ask your mail administrator for assistance and then try again.
הצג את עמוד 'הערות', בו באפשרותך להקליד הערות אודות רשימת תפוצה זו.
Show the Notes page, in which you can type notes about this distribution list.
פרטי לוח השנה אינם זמינים. הרחב רשימת תפוצה זו כדי להציג פרטים עבור כל לוח שנה בנפרד.
Calendar details are unavailable. Expand this distribution list to view the details of individual calendars.
חייב להיות שם אחד או רשימת תפוצה אחת לפחות בתיבה 'דרוש', 'אופציונלי' או 'משאבים'.
There must be at least one name or distribution list in the Required, Optional, or Resources box.
רשימת תפוצה זו גדולה מדי לשמירה בשרת הדואר האלקטרוני ברשת. הסר חברים אחדים או העבר חלק מהשמות לרשימות תפוצה נפרדות קטנות יותר, שתוכל להוסיפן לאחר מכן לרשימה זו.
This distribution list is too large to save on your network e-mail server. Remove some members or put some of the names into separate, smaller distribution lists that can then be added to this one.
לא ניתן להגדיר ערך אחד או יותר כמציגים. בדוק אם הוספת אנשים מחוץ לחברה שלך או רשימת תפוצה. ניתן להגדיר אנשים מחוץ לחברה כמציגים לאחר שהם מצטרפים לפגישה.
One or more entries can't be made presenters. Please check if you added people outside of your company or a distribution list. People outside of your company can be made presenters once they join the meeting.
עליך לבחור רשימת תפוצה.
You must select a distribution list.
בצע בדיקה של כתובת URL של הרחבת רשימת תפוצה
Perform Distribution List Expansion URL Test
שינוי אפשרויות של רשימת תפוצה...
Change distribution list options...
פתח תיקיית רשימת תפוצה זו'א
Open this distribution list folder'T
בחירת קבוצת אבטחה או רשימת תפוצה
Select Security Group or Distribution List
משימת ייבוא של רשימת תפוצה
Distribution List Import Job
משתמשים או רשימת תפוצה
people or distribution list
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 33. מדויק: 32. זמן שחלף: 70 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo