הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שומר" לאנגלית

חפש את שומר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

אני אמשיך שומר במקרה הרעים לחזור.
I'll keep guard in case the bad guys come back.
האם ברצונך שומר בנק כדי ללוות אותנו במכונית?
Would you like a bank guard to escort us to the car?
פאבלו לא עיוור שומר אזרחי שנפצע?
Didn't Pablo blind the civil guard who was wounded?
אני עדיין רוצה שומר בדלת הזאת.
Fine. I still want a guard on that door.
יש שומר בקומה השנייה שעובד איתנו.
There's a guard on the second floor working with us.
כן, שומר הותקף ליד מעבדת.
Yes. A guard was assaulted near the Quantum Translocation Lab.
כולם, אנחנו הולכים צריכים שומר פרט לסיור היקפי.
Everybody, we're going to need a guard detail to patrol the perimeter.
Publisher שומר את אתר האינטרנט שלך לתיקיה שבחרת.
Publisher is saving your Web site to the folder you selected.
Internet Explorer 8 שומר על ההגדרות הנוכחיות שלך. כדי להתחיל, לחץ על 'התקן'.
Internet Explorer 8 keeps your current settings. To get started, click Install.
התיקיה בה Publisher שומר גרפיקת גבול חסרה. כדי להתקין מחדש תיקיה זו, הפעל שוב את תוכנית ההתקנה.
The folder where Publisher keeps BorderArt is missing. To reinstall this folder, run Setup again.
OneNote שומר רשימות של כל הדברים החשובים לך.
OneNote keeps lists of everything important to you.
OneNote שומר באופן אוטומטי, כך שלא תאבד דבר.
OneNote saves automatically, so you don't lose anything.
Vostro A90, הנמכר במחיר סביר ומציע עיצוב קומפקטי וחזק, שומר שתהיה פרודוקטיבי ומחובר לעסק שלך במהלך נסיעות.
Affordable, highly portable with a sturdy compact design, the Vostro A90 keeps you productive and connected to your business while on the go.
כשלוחצים על הלחצן Save, שומר גיליון סגנונות חדש עם הכללים שנבחרו ומקשר אותו למסמך הנוכחי.
When you click Save, saves a new style sheet with the rules you selected and attaches it to the current document.
Hidden שומר על גודל המכל וחותך כל תוכן שאינו מתאים למכל.
Hidden maintains the container's size and clips any content that doesn't fit.
בעיה זו קשורה לאופן שבו InContext Editing שומר עמודים ניתנים לעריכה כשמשתמש עובד בדפדפן.
This issue has to do with how InContext Editing saves editable pages when the user is working in the browser.
תן לסדרת EqualLogic לעבוד בשבילך, תוך שאתה שומר על שליטה בסביבת האחסון.
Let EqualLogic do the work for you, while still maintaining control of your storage environment.
עם ביטול הבחירה באפשרות זו, InDesign שומר את קישורי OPI, אך אינו קורא אותם.
When this option is deselected, InDesign preserves the OPI links but does not read them.
בשעת הוספת רכיב עמוד, כגון גרפיקה, לספריית אובייקטים, InDesign שומר על כל התכונות שיובאו או הופעלו.
When you add a page element, such as a graphic, to an object library, InDesign preserves all attributes that were imported or applied.
ניתן לשנות את מיקום ברירת המחדל שבו Dreamweaver שומר משאבי Spry, אם ברצונך לשמור אותם במקום אחר.
You can change the default location where Dreamweaver saves Spry assets if you prefer to save them somewhere else.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10217. מדויק: 10217. זמן שחלף: 199 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo