הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שונית המחסום הגדולה" לאנגלית

חפש את שונית המחסום הגדולה ב: הגדרה מילים נרדפות
הקצה הצפוני המרוחק של שונית המחסום הגדולה.
The remote northern tip of the Great Barrier Reef.
אבל שונית המחסום הגדולה ביותר הוא המפורסם לעולם התת הימי שלה.
But the Great Barrier Reef is most famous for its underwater world.
הימים הטרופיים של שונית המחסום הגדולה באוסטרליה.
The tropical seas of Australia's Great Barrier Reef.
המערכת העצומה שהיא שונית המחסום הגדולה נוצר על ידי בעלי חיים שהם קטנים.
The vast system that is the Great Barrier Reef is created by animals that are tiny.
כדי להבין את הסיבה לכך אני נודד 3,200 ק"מ צפונית-מזרחית לאדיאקרה לעבר שונית המחסום הגדולה.
To understand why, I'm travelling 2,000 miles northeast of Ediacara to the Great Barrier Reef.
כל לילה זה ממשיך, מקצה אחד של שונית המחסום הגדולה לצד השני.
Every night this goes on, from one end of the Great Barrier Reef to the other.
שונית המחסום הגדולה היא שונית האלמוגים הגדולה ביותר ב הפלנטה שלנו.
The Great Barrier Reef is the largest coral reef on our planet.
כשעבדתי בסידני, הייתי לכתוב קוד כל הלילה ובבקרים היינו ללכת לצלול את שונית המחסום הגדולה.
When I worked in Sydney, we'd write code all night and in the mornings we'd go diving off the Great Barrier Reef.
שונית המחסום הגדולה היא כל כך גדול שניתן לראות מחלל - הישג לא מבוטל, בהתחשב בגודל של היצורים שבנו אותו.
The Great Barrier Reef is so large that it can be seen from space - quite an achievement, considering the size of the creatures that built it.
20,000 שנים לפני המדויק המקום הזה שבו אני עומד, ואכן כל האורך של שונית המחסום הגדולה, היה גבוה ויבש.
20,000 years ago this exact spot where I'm standing, and indeed the entire length of the Great Barrier Reef, would have been high and dry.
האדם הבריטי הראשון לראות שהיה קפטן קוק, שעמד כאן בשנת 1770, ולראשונה הבין הסולם של שונית המחסום הגדולה.
The first British person to see that was Captain Cook, who stood here in 1770, and for the first time realised the scale of the Great Barrier Reef.
לפני כמה שנים, היה לי מפגש מביך עם כריש שורי תוך כדי צלילה את שונית המחסום הגדולה.
Some years ago, I had a rather awkward encounter with a bull shark while diving off the Great Barrier Reef.
פעמים ביום, לאורך חיי האורך של שונית המחסום הגדולה יש להתמודד עם מהפך מוחלט, כ הקצב של הירח גורם גאות להציף ולנקז את השונית.
Twice a day, life along the length of the Great Barrier Reef has to cope with complete upheaval, as the rhythm of the moon causes tides to flood and drain the reef.
שונית המחסום הגדולה היא מעל 2000 ק"מ ארוך, מה שאומר ש הלגונה שוכן בין הריף החיצוני ו היבשת האוסטרלי הוא עצום.
The Great Barrier Reef is over two thousand kilometres long, which means the lagoon that lies between the outer reef and the Australian mainland is vast.
כל בתי הגידול שראינו עד כה יש קשר ברור לגוונה, אבל יש מקום אחד ש לא יכל להיות שונה יותר מהעולם מתחת למים, שהוא חשוב וקריטי לחיוניות של המערכת האקולוגית של שונית המחסום הגדולה.
All of the habitats we've seen so far have an obvious connection to the lagoon, but there's one place that couldn't be more different from the underwater world, that's critically important to the vigour of the Great Barrier Reef ecosystem.
חלק גדול מקו החוף, שגובל שונית המחסום הגדולה, 80% ממנו, למעשה, כבר פינו לחקלאות והרבה שכבר פינה לחלוטין לקני סוכר.
Much of coastline that abuts the great Barrier Reef, 80% of it, in fact, has been cleared for agriculture and much of that has been totally cleared for sugar cane.
כמה ימים לאחר הירח המלא בשלהי, האביב, כשהגאות והשפל חלשים האלמוגים של שונית המחסום הגדולה מוכנים להשריץ.
A few days after the full moon in late spring, when tidal currents are at their weakest, the corals of the Great Barrier Reef are ready to spawn.
הקצה המזרחי של שונית המחסום הגדולה צונח לתוך המעמקים של ים-האלמוגים.
The eastern edge of the Great Barrier Reef... plummets into the depths of the coral sea.
זהו סיפורו המדהים של שינוי המתמיד נס טבעי, שונית המחסום הגדולה.
This is the amazing story of an ever-changing natural miracle, the Great Barrier Reef.
מבקרי טבע אלה יוצרים כמה של המשקפים הטבעיים המרשימים ביותר על שונית המחסום הגדולה.
These wildlife visitors create some of the most impressive natural spectacles on the Great Barrier Reef.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 53. מדויק: 30. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo