הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שוק חופשי" לאנגלית

חפש את שוק חופשי ב: הגדרה מילים נרדפות
free market
free-market
open market
פעם הייתה בחירה שוק חופשי, מערכת צדק...
Used to be you had a choice. free market, justice system...
והמערכת שנקראת שוק חופשי קפיטליזם, נכון?
And that system is called free market capitalism, right?
תחרות תעשייתית בכלכלת שוק חופשי זה מה שבנה את הארץ הזאת.
Industrial competition in a free-market economy is what built this country.
על קצה המזלג, מה שהיה לנו באפריקה המסורתית היה מערכת של שוק חופשי.
So, in a nutshell, what we had in traditional Africa was a free-market system.
עכשיו נשתמש בעקרונות שוק חופשי משוחררים כדי להגיע למספר.
Now we will use unfettered free market principles to arrive at a number.
אתם מבינים, בשום-מקום אין באמת שוק חופשי לגמרי.
You see, there's no such thing as a perfectly free market anywhere.
מנסה להיות חסיד שוק חופשי כאשר הוא באמת "הכל הולך" מנטליות
Trying to be free market advocate when it's really an "anything goes" mentality.
משהו בין שוק חופשי קפיטליסטי וקומוניזם.
Something between free market capitalism and communism.
במוקדם או במאוחר, דמוקרטיה אלקטורלית תהיה המערכת הפוליטית היחידה לכל המדינות ולכל העמים, עם שוק חופשי שיהפוך את כולם לעשירים.
Sooner or later, electoral democracy will be the only political system for all countries and all peoples, with a free market to make them all rich.
אין לנפט שוק חופשי.
There is no free market for oil.
אנו טיפוסים של שוק חופשי.
We are free market kind of folks.
לא, זה שוק חופשי.
No, it is free market.
שוק חופשי מוסדר.
A regulated free market.
אי התאמה של 150 מיליון דולר עכשיו, במסחר של שוק חופשי
150 million dollar discrepancy. Now, when you have a free-market trade, you've got two opposing sides.
כוחה של הגלובליזציה כה רב, עד כי עוד בימי חיינו, אנו כנראה, עתידים לראות את האינטגרציה, אפילו אם באופן בלתי שווה של כל כלכלות כל האומות בעולם אל מערכת שוק חופשי (אחת עולמית.
Such is the power of globalization that within our lifetime we are likely to see the integration, even if unevenly, of all national economies in the world into a single global, free market system.
התחלתי לסחור בסחורות, כותנה במיוחד, בשוחות, ואם אי פעם היה שוק חופשי חופשי לכולם, זה היה זה, בו גברים שלובשים עניבות אבל פועלים כמו גלדיאטורים נלחמים מילולית ופיזית על רווחים.
I started in my 20s trading commodities, cotton in particular, in the pits, and if there was ever a free market free-for-all, this was it, where men wearing ties but acting like gladiators fought literally and physically for a profit.
כשאנחנו מהרהרים על מושג המקורי של זה המכונה "שוק חופשי" או "המערכת הקפיטליסטית" שמקורה בפילוסופים הכלכליים המוקדמים כמו אדם סמית' אפשר לראות שהכוונה המקורית של "שוק"
When we reflect on the original concept of the so-called free market - capitalist system as initiated by early economic philosophers such as Adam Smith we see that the original intent of a "market"
המדינה נבנתה על הרעיון של שוק חופשי.
This country was built on the idea of a free-market economy.
זה שוק חופשי, ואתה חלק ממנו
It's the free market, and you're part of it.
ישנה הנחה שקידמה היא תוצאה של ישירה של תחרות, שוק חופשי וטכנולוגיה.
It's an assumption that modernity is a product simply of competition, markets and technology.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 51. מדויק: 51. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo