הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שורה" לאנגלית

חפש את שורה ב: הגדרה מילים נרדפות
line
row
series
string
rank
aisle
host
Vera
Tier
single

הצעות

סכום שורה (כולל הנחה) המשויך לחשבונית
Line amount (including discount) that is associated with the invoice
מניעת השארת שורה בודדת של פיסקה בעמוד עקב מעבר עמוד
Prevents a page break from leaving a single line of a paragraph on one page
אם תקיש Tab בתא האחרון בטבלה, תיווצר שורה חדשה.
If you press Tab in the last table cell, a new row is created.
ניתן גם ליצור שורה חדשה בהקשת Tab כשנקודת ההכנסה נמצאת בתא האחרון.
You can also create a new row by pressing Tab when the insertion point is in the last cell.
הוסף שורה לגיליון הנוכחי כדי שתוכל לדווח מצב אודותיה.
Add a row to the current sheet so you can report status on it.
הטבלה DataSourceInformation חייבת להכיל שורה אחת בדיוק.
The DataSourceInformation table must contain exactly one row.
קיימת מגבלה שעבורה אין שורה מתאימה באוסף המגבלות.
A restriction exists for which there is no matching row in the restrictions collection.
לא ניתן לסנכרן מחדש את הגירסה הנסתרת של שורה בהמתנה לרשימת SharePoint על-ידי ספק הרשימה.
Cannot resynchronize the hidden version of a pending row to the SharePoint list by the list provider.
הטבלה ControlCondition כוללת שורה ללא תנאי עבור תיבת הדו-שיח [2].
ControlCondition table has a row without condition for the dialog [2].
אינדקס שורה לא חוקי: פעולת Goto נכשלה.
Invalid row index: Goto failed.
הקשה על Tab בתא הימני ביותר מוסיפה שורה לטבלה.
Pressing Tab in a right-most cell adds another row to the table.
מעברי שורה רכים שמשמשים את Dreamweaver למניעה של גלישת שורות אינם מסומנים בסמן פסקה.
Soft line breaks that Dreamweaver uses for word wrapping are not displayed with a paragraph marker.
הדוגמה הבאה מציגה כיצד התנהגות השרת Repeating Region מוחלת על שורה בטבלה, ומציינת שיוצגו תשע רשומות בכל עמוד.
The following example illustrates how the Repeating Region server behavior is applied to a table row, and specifies that nine records are displayed per page.
לכל שורה בטבלה הדינמית נוצר מזהה שונה.
A different ID is generated for each row in the dynamic table.
בביצוע תנועה כזו, שורה שחורה תופיע בחלונית History (השורה אינה מוצגת עד שתבצע פעולה נוספת).
When you make such a movement, a black line appears in the History panel (the line does not become obvious until you perform another action).
אם דרושה לך גמישות רבה יותר, ייתכן שתרצה להשתמש באפשרות Repeat Children בשעת ביצוע אימות הנתונים לכל שורה ברשימה ברמת הבנים.
If you want more flexibility, you may want to use the Repeat Children option where data validation is done for each line in a list at the child level.
DataGridRow לא יכול לקבל מספר שורה שלילי.
DataGridRow cannot have a negative row number.
מציין אם המשתמש רשאי לבחור בו-זמנית יותר מתא, שורה או עמודה אחת של DataGridView.
Indicates whether the user is allowed to select more than one cell, row, or column of the DataGridView at a time.
מופעל כאשר שורה נבחרת ב - GridView, לאחר השלמת הבחירה.
Fires when a row is selected in the GridView, after the selection is complete.
קביעה אם יש לבסס את הבחירה על DataKeys או על אינדקס של שורה.
Whether selection should be based on DataKeys or row index.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2437. מדויק: 2437. זמן שחלף: 166 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo