הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שייכללו" לאנגלית

to include
inclusion
to be included
are included
בחר את הרכיבים שייכללו בתבנית הבסיס לשקופיות.
Choose the elements to include in the slide master.
בחר רכיבים נוספים שייכללו במכתב שלך.
Select other elements to include in your letter.
תיאום וסקירה של אירועי מפתח חשובים שייכללו בדוח לרשות לניירות ערך
Coordinate and review key significant events for inclusion in 10-K
הגדרת העברת הודעות של יחסי ציבור שייכללו בדוח השנתי
Define PR messaging for inclusion in Annual Report
בחר את הטבלאות שייכללו על-ידי מערכת האבטחה.
Select the tables to be included by the security system.
קבע את תצורת האפשרויות הבאות שייכללו בחבילה:
Configure the following options to be included in the package:
בחר את ההרשאות שייכללו ברמת הרשאה זו.
Select the permissions to include in this permission level.
כשמייצאים מסמך כקובץ Flash, ניתן להגדיר את גודל הפלט, לציין את העמודים שייכללו, ולבחור אפשרויות המרה ודחיסה שונות.
When you export a document as a Flash file, you can set the output size, specify the pages to include, and make various conversion and compression choices.
בחרו נקודות נתונים שייכללו בקביעה המוגדרת מראש.
Select data points to include in the preset.
הקלד הערות שייכללו עם המשימות שלך שהושלמו.
Type comments to include with your completed tasks.
בחר דוח אחד או יותר שייכללו בדואר האלקטרוני הנשלח על-ידי זרימת העבודה.
Select one or more reports to include in the e-mail that the workflow sends.
אם תפריט 'עומק' זמין, בחרו במספר הצבעים שייכללו בווידאו המיוצא.
If the Depth menu is available, choose the number of colors to include in exported video.
חזרו על צעדים 2 ו - 3 לכל הפיקסלים שייכללו בפעולה.
Repeat steps 2 and 3 for all pixels to be included in the operation.
בתיבת הדו-שיח הבאה, ציינו את השכבות שייכללו במסמך PDF שייווצר.
In the next dialog box, specify the layers to include in the resulting PDF.
בתיבת הדו-שיח 'מאפייני תצוגה', בחרו בקביעות התצוגה שייכללו בתצוגה.
In the View Properties dialog box, select the display settings to include in the view.
עבור לשלב הגדרת מאפיינים כדי לציין פרטים עבור הניתוח ולבחור את הפרוייקטים שייכללו בניתוח.
Go to the Define Properties step to specify the details for the analysis and choose the projects to be included in the analysis.
הזן את שמות המשתתפים שייכללו בזרימת העבודה שלך. לכל אדם תוקצה משימה לסקור את המסמך שלך.
Enter participants to include in your workflow. Each person will be assigned a task to review your document.
"בחר את השדות שייכללו בטופס זה מהרשימה שלעיל, או הוסף שדות חדשים על-ידי לחיצה על""יצירת שדה חדש..."" בחלונית אובייקט העיצוב."
"Select the fields to include on this form from the list above, or add new fields by clicking""Create New Field..."" in the Design Object Pane."
בחרו מטא-נתונים שייכללו בתבנית מהשדות בתיבת הדו-שיח 'יצירת תבנית מטא-נתונים', והזינו ערכים למטא-נתונים בתיבות.
Select metadata to include in the template from the fields in the Create Metadata Template dialog box, and enter values for the metadata in the boxes.
"ספר מע""מ לחיפוש רכישות באיחוד האירופי שייכללו בדוח מע""מ עבור מכירות".
Sales tax book to search for EU purchases to include in sales tax report for sales.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 41. מדויק: 41. זמן שחלף: 59 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo