הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שימוש" לאנגלית

use
using
usage
application
exercise
useful
handy
used abuse toilet useless reuse misuse
metered
reusing

הצעות

374
194
157
135
100
שימוש במאפיין זה יגרום להעלמה של חריגות Script בקוד המשתמש.
Use of this property will cause the suppression of user code script exceptions.
שירות Microsoft Exchange צריך להיות מוגדר בפרופיל שלך לצורך שימוש בפקודה חיפוש תיקיות ציבוריות.
You must have a Microsoft Exchange service in your profile to use the Find Public Folder command.
השתמשו בתכונה זו בשעת שימוש בקוד JavaScript שמשתמש בעיבוד.
Use this option if you're using JavaScript code that makes use of the rendition.
מאפשר למשתמשים העושים שימוש בלקוחות דואר אלקטרוני שאינם Outlook 2013 לעקוף מדיניות.
Allows users who are using email clients other than Outlook 2013 to override a policy.
OptiPlex FX160 הוא לקוח רזה ברמה גבוהה שתוכנן כדי לתמוך בתשתית מחשוב גמיש ובדגמי שימוש חדשניים.
OptiPlex FX160 is a high-end thin client designed to support innovative Flexible Computing infrastructure and usage models.
הוא גם מוסיף זכויות שימוש לטופס, כדי שהנמענים יוכלו לשמור את הטופס ב - Adobe Reader.
It also adds usage rights to the form so that recipients can save the form in Adobe Reader.
שולט בכמות ההחלקה ש - Illustrator מחילה בשעת שימוש בכלי.
Controls the amount of smoothing that Illustrator applies when you use the tool.
ודאו שנבחר גופן OpenType בשעת שימוש בכלי כתב.
Make sure you have an OpenType font chosen when using the Type tool.
שימוש לא חוקי בשדה DataAreaId בשאילתה בין-חברתית.
Invalid use of the DataAreaId field in a cross-company query.
התקן את Office בהתקן USB נייד לצורך שימוש במחשבים אחרים.
Install Office on a mobile USB device to use on other computers.
אתה שיחדת והרגת תוך שימוש בנאמנות מבפנים.
You've bribed and killed, using loyalties on the inside.
על שימוש במידע אישי נגד חשודים?
Don't you people have rules about using personal knowledge against suspects?
קצמוטו לא פוגע בכבודו ע"י שימוש בחומר נפץ
Katsumoto no longer dishonors himself by using firearms, you see.
המנהל אישר שימוש בכוח הנדרש למעצרו.
Director has authorized the use of necessary force in his apprehension.
אני לא נגד שימוש בתרופות פסיכיאטריות לטיפול בילדים.
I'm not against the use of psychiatric drugs to treat children.
משהו שימנע שימוש בקסמים בין הקירות הללו.
One that would prevent the use of magic within these walls.
אמצא שימוש לצלחת אם תרצה להשאיר אותה.
I can use the plate if you want to leave that.
התמונות שלך ושל הבחורה ימוחזרו למען שימוש הפרוליטריון.
The photos of you and the girl will be recycled for proletarian use.
שאהיה חסר שימוש מחוץ לשדה הקרב אבל איכשהו הסתדרתי
I'd be of no use off the battlefield but somehow I've managed
בואו נחזיר אותו לחיים בעזרת שימוש בטכנולוגיה.
Say, let's bring him back to life by using technology.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6670. מדויק: 6670. זמן שחלף: 380 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo