הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שינוי" לאנגלית

חפש את שינוי ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

1408
300
210
177
Outlook זיהה הודעת שינוי עבור היישומים שלך וינסה לעדכן אותם.
Outlook detected a change notification for your apps and will attempt to update them.
אירוע שיופעל כאשר מתרחש שינוי ברשימה של BindingSource.
Event raised when a change occurs in the BindingSource's list.
ניתן לשנות את התנהגות הלחיצה הכפולה לעריכת CSS, וכן התנהגויות אחרות, בעזרת שינוי ההעדפות של Dreamweaver.
You can change the double-clicking behavior for editing CSS, as well as other behaviors, by changing Dreamweaver preferences.
ב - Reader, ניתן להקל על הקריאות של סימניות באמצעות שינוי מראה המלל בסימנייה.
In Reader, you can make bookmarks easier to read by changing their text appearance.
שלוש מלים שחוללו שינוי עצום בחיי.
Two words that made a colossal difference in my life.
אנו יכולים לבחור איזה סוג שינוי ברצוננו לחולל.
we have a choice as to what kind of difference we want to make.
זוהה שינוי בחיבור ללא מודל הנתונים בחוברת העבודה המעודכנת.
A connection change has been detected without the Data Model in the workbook being updated.
אין אפשרות לבצע שינוי זה עבור התאים שנבחרו מכיוון שהוא ישפיע על PivotTable.
We can't make this change for the selected cells because it will affect a PivotTable.
ערך המאפיין DaysOfWeek אינו חוקי עבור תבנית שינוי זמן של אזור זמן.
The value of the DaysOfWeek property is not valid for time change pattern of time zone.
שינוי אופק התכנון וגבול הקפאת הזמן נכשל
Failed to change the Planning horizon and the Time freeze fence
שינוי השפה ישתקף מייד על מסך הטלוויזיה.
The language change will immediately be reflected on your TV screen.
המנהל של Microsoft Exchange ביצע שינוי המחייב סגירה והפעלה מחדש של Outlook.
The Microsoft Exchange administrator has made a change that requires you quit and restart Outlook.
הצגת ממשק המשתמש של שינוי החשבון נכשלה. הפעל את Outlook מחדש ולאחר מכן נסה שוב.
Failed to show account change user interface. Restart Outlook, and then try again.
ומאחר שהיישום דורש לעתים קרובות שינוי עם הזמן, תחנות העבודה Dell Precision מתוכננות להתפתח ביחד איתך.
And because your application demands often change over time, Dell Precision workstations are designed to evolve with you.
משימת שעון העצר אשר יוצרת את יומני רישום השינויים המתאימים בעת שינוי רכיבי SharePoint. פעולה זו נדרשת לצורך הפעולה התקינה של החיפוש.
The timer job that generates appropriate change logs when sharepoint items change. This is required for search to function properly.
אין אפשרות לבטל עריכה בסידרה של אסימון שינוי של מטמון Blob. הקובץ לא נמצא.
Unable to deserialize blob cache change token. File not present.
שינוי רכיבי Web Part בתצוגה משותפת. שינויים אלה יחולו על כל המשתמשים.
Change Web Parts in shared view. These changes will apply to all users.
צוות 'החשבון שלי' ציין שהוא ביצע שינוי באתר Premier שלנו.
My Account Team said they made a change to our Premier site.
שינוי ההרשאות המוענקות לסוגי משתמשים שונים ב - Contribute.
Change the permissions granted to user roles in Contribute.
(אופציונלי) שינוי האפשרויות של גודל התמונה או אזור הייצוא בכרטיסייה File
(Optional) Change the image's scale or export area options on the File tab
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 9576. מדויק: 9576. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo