הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "של" לאנגלית

ראה גם: של דבר של היום
חפש את של ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

8629
של מי 3373
של מר 3014
2279
רשימה זו של מקורות מהימנים נוצרה על-ידי גירסה קודמת של Office.
This list of trusted sources was created by a prior version of Office.
לכך מצטרפת האמינות של מערכות ההפעלה של Windows כדי לספק שילוב רב-עוצמה של מהירות וכוח.
This is teamed with the reliability of Windows operating systems to deliver a powerful combination of speed and strength.
קובע את המרחק המינימלי של פיקסלים של המפצל מהקצה הימני או התחתון של Panel2.
Determines the minimum distance of pixels of the splitter from the right or the bottom edge of Panel2.
כל המכירות כפופות לתנאים ולהתניות של המכירה של Dell.
All sales are subject to Dell's Term and Conditions of Sale.
רשימה מלאה של המדינות זמינה באתר של Dell בכתובת.
A full list of countries is available on Dell's website.
שילוב מושלם של העוצמה והביצועים של Precision של Dell עם ניידות מלאה של מחשב נייד.
A perfect combination of Dell Precision power and performance with total notebook mobility.
מספר מרבי של בקשות המותרות בתור של מטפל FastCGI.
Maximum number of requests that are permitted into FastCGI handler queue.
הש&דות המפורטים להלן יהיו זמינים כעמודות באתרים של SharePoint ובתיקיות של Outlook.
&The fields listed below will be available as columns in SharePoint sites and Outlook folders.
הגירסה הנוכחית של נתוני הטופולוגיה של Active Directory המשמשים בתהליך.
Current version of the Active Directory topology data used by this process.
הגעת למגבלה של מספר המסמכים שניתן להוריד לסביבות עבודה של SharePoint.
You have reached the limit for the number of documents that can be downloaded to SharePoint workspaces.
כששומרים קובץ של Illustrator בתבניות מסוימות, נתוני השקיפות של היישום המקורי נשמרים.
When you save an Illustrator file in certain formats, the native transparency information is retained.
הניווט בחבילת הכלים של מרכז התמיכה של Dell יהיה פשוט ואינטואיטיבי.
Your navigation of the Dell Support Center suite of tools will be easy and intuitive.
תוכנית ספק השירות המאושר של Dell מתוכננת לספק לשותפים מגוון של יתרונות.
The Dell Authorised Service Provider program is designed to provide partners with a range of benefits.
אימות טפסים מחייב רישום של ספק חברות בקובץ web.config של יישום האינטרנט.
Forms authentication requires a Membership Provider to be registered in the web application's web.config file.
ההתקנה של [ProductName] דורשת התקנה של דחיסה של תוכן סטטי של IIS.
[ProductName] installation requires that IIS Static Content Compression is already installed.
הממוצע של ערכי השהיה אחרונים של RPC כפי שדווח על-ידי קטגוריית המונה של תיבת הדואר של MSExchangeIS.
Average of recent RPC Latency values as reported by the MSExchangeIS Mailbox counter category.
לא היתה אפשרות למצוא את קובץ העזרה של אשף התצורה של המוצרים והטכנולוגיות של SharePoint. תקן מוצר זה על-ידי בחירתו בתפריט הוספה או הסרה של תוכניות.
The SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard help file could not be found. Repair this product by selecting it from the Add/Remove Programs menu.
ההמלצות של Dell יתאמו בין צוות העבודה של לבין הציפיות של ביצועי השירות בסביבה העסקית של.
The Dell recommendations will align the Functional Team with the service performance expectations of the business environment.
ניתן להוסיף אובייקטים של MailMergeDataField רק אם הם חלק מהאוסף של DataFields במאפיין הראשי של DataSource.
MailMergeDataField objects can only be inserted if they are a part of the DataFields collection on the main DataSource property.
הפעלת קובץ Script של SQL בעת קביעת התצורה של מסד הנתונים של Lync Server נכשלה.
Failed to execute SQL script while configuring Lync Server database.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1018039. מדויק: 1018039. זמן שחלף: 992 ms.

של מי 3373
של מר 3014

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo