הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שלד חיצוני" לאנגלית

exoskeleton
external skeletons
זה רק מעט שלד חיצוני.
It's just a little bit of exoskeleton.
שלד חיצוני 99.72% נרפא
Exoskeleton 99.72% healed.
יש להם שריון, שלד חיצוני, וזה אומר שרגליהם קשיחות ובעלות מפרקים.
They have shells, external skeletons, and that means that their legs are rigid and jointed.
הסיבה היא שהם הצליחו לפתח שלד חיצוני אטים לחלוטין למים.
That's because they have managed to develop external skeletons that are virtually watertight.
שלד חיצוני, אולי ציפורניים?
Exoskeleton, maybe claws?
במקום השישי, שלד חיצוני.
At number six, exoskeleton.
עוצמתו הגדולה של הרקולס התוצאה של שלד חיצוני רובוטי?
Was Hercules' great strength the result of a robotic exoskeleton?
טרילוביטים עשה כמעט הכל אתה יכול לעשות עם שלד חיצוני.
The trilobites did almost everything you possibly can do with an exoskeleton.
לא היה לו שיניים להתקפה ו אין שלד חיצוני להגנה.
It had no teeth for attack and no external skeleton for defence.
זה העתק מעשה ידי אדם של שלד חיצוני שהוא תכנן ובנה בעצמו.
That is a man-made replica of an exoskeleton that he designed and constructed by himself.
עולם שבו המשותקים יוכלו ללכת בעזרת שלד חיצוני בצורת גופם.
A world in which the paralyzed could walk, via body exoskeletons.
והזרוע שלו, נראה שהיה נזק עצבי - אז הם שמו שלד חיצוני.
Looks like there was some nerve damage, so they grafted on an exoskeleton to enhance motor function.
אתה לא לרוץ לעבר חייזרים עם ארבע עיניים שלד חיצוני כי טיפה מן השמים, בסדר?
You don't run towards aliens with four eyes and an exoskeleton that drop out of the sky, okay?
והם יכולים לעשות את זה חלקית בגלל שיש להם שלד חיצוני יוצא דופן.
And they can do this in part because they have extraordinary exoskeletons.
לכן זה לא מפתיע שאף אחד לא היה מסוגל להוציא שלד חיצוני לכל הגוף לשוק.
So, it's no surprise that no one's been able to bring a full-body exoskeleton to market.
ובכן, זה הוא דוגמא מרהיבה עד כמה גדול של בעלי חיים יכולים לגדול אם יש לו שלד חיצוני.
Well, this is a magnificent example of just how big an animal can grow if it has an external skeleton.
כי חוסר שלד חיצוני אומר שגופם, שאינו נתמך על ידי מים, לא יכול לצמוח שום גדולה יותר.
That lack of an external skeleton means that their bodies, unsupported by water, can't grow any bigger.
ואני מודע לכך שהחברה שלכם עבדה על אבטיפוס שלד חיצוני מסייע, עבור משרד ההגנה, באמצעות אותה טכנולוגיה.
And I'm aware your company's been working on an exoskeletal limb-assist prototype for the Defense Department using this same technology.
ובכן, בניגוד לפרוקי רגליים נכונות, גופם מכוסה, לא על ידי שלד חיצוני, אלא על ידי עור רך, חדיר.
Well, unlike true arthropods, their bodies are covered, not by an exoskeleton, but by soft, permeable skin.
אין ספק ששלד חיצוני נתן הגנת טרילוביטים.
There is no question that an exoskeleton gave the trilobites protection.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 29. מדויק: 29. זמן שחלף: 61 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo