הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שמירה" לאנגלית

ראה גם: תחת שמירה
חפש את שמירה ב: הגדרה מילים נרדפות
keeping
guard
saving
retention
maintaining
preserving
watch
protection
security
guarding
preserve
detail
overwatch
preservation
safekeeping
save unguarded

הצעות

אתה צריך לעבוד על שמירה משלך.
Louis' clients away, you should be working on keeping your own.
אמא ואבא כבר שמירה סוד נורא מאתנו.
Mom and dad have been keeping a terrible secret from us.
סייעת לי כשהייתי למעלה כי עמדת שמירה.
You helped me when I was up in that guard post.
מחלקה נוספת בבידוד לא היה עליה שמירה בכלל
Another ward in the sanatorium had no guard on it at all.
בדוק תאימות בעת שמירה בתבניות PowerPoint 97-2003.
Check compatibility when saving in PowerPoint 97-2003 formats.
שתף את הפרוייקט עם הצוות שלך על-ידי שמירה וסינכרון שלו עם רשימת פעילויות של SharePoint.
Share your project with your team by saving and syncing it to a SharePoint Tasks List.
שמירה אוטומטית של מסמך InDesign תשמור את כל קובצי התוכן הניתנים לעריכה של InCopy.
Saving the InDesign document automatically saves every editable InCopy content file.
שמירה בתבנית Photoshop 2.0 משטחת את התמונה ומשמיטה את נתוני השכבות.
Saving in Photoshop 2.0 format flattens your image and discards layer information.
כנראה מאותן סיבות שאתה שמירה קו החקירה הזה לעצמך.
Probably for the same reasons you're keeping this line of inquiry to yourself.
קבל את היתרונות של שמירה באתר SharePoint של הארגון שלך
Receives the advantages of saving to your organization's SharePoint site
שמירה לא תהיה זמינה עד לפתרון הבעיות שלעיל.
Saving will be disabled until the above issues are resolved.
שמירה באיכות של דפוס מסחרי מספקת למדפסת שלך את הגמישות הרבה ביותר בהכנת הפרסום לדפוס
Saving with Commercial Press quality provides your printer with the most flexibility in preparing your publication for print
נעשה שימוש לא חוקי בערך בזמן שמירה לתבנית WK1.
An invalid value was used while saving to WK1 format.
אל ת&ציג את Backstage בעת פתיחה או שמירה של קבצים
Don't &show the Backstage when opening or saving files
הצג מקומות נוספים עבור שמירה, גם אם &כניסה דרושה.
Show additional places for saving, even if &sign-in may be required.
בקש מהמשתמשים להוסיף תווית לפני שמירה או הדפסה
Prompt users to insert a label before saving or printing
עקוב אחר רשומה זו ב - Microsoft Dynamics CRM. כדי להסיר את המעקב לפני שמירה או שליחה, לחץ שוב.
Track this record in Microsoft Dynamics CRM. To remove tracking before saving or sending, click again.
כתב, עריכה:אפשרויות החלקה, שמירה לתבנית קובץ GIF
type, editing:anti-aliasing options; GIF file format:saving to
תוצג תיבת דו-שיח לבחירת אפשרויות בשעת שמירה לחלק מתבניות התמונה.
A dialog box appears for choosing options when saving in some image formats.
שמירה על בטיחות הסביבה - Dell מסייעת לך להגן על הסביבה.
Keeping the environment safe - Dell helps you protect the environment.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2224. מדויק: 2224. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo