הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שנמצא באותו מעמד" לאנגלית

לא נראה שזה מתאים למישהו שנמצא באותו מעמד עם המושל.
For someone who's on a first-name basis with the governor?

תוצאות נוספות

אל תשים אותי באותו מעמד כמוך.
Don't put me in the same class with you.
שהייתי צריך לסרב להצעה באותו מעמד.
That I should've refused the offer in the room.
אתה לוקח כל דבר שנמצא באותו חדר במלון?
You take anything from that hotel room?
זה המטבח, שנמצא באותו חדר.
This is the kitchen, which is in the same room.
יש פה ילד קטן, שנמצא באותו המצב שהיה לי.
There's a little boy here who's in the same situation I was.
באותו מעמד, האתונאים קראו עליו תיגר
On that occasion, the Athenians rose to challenge him.
האתגר בשבילי היה אני היה רק בני האדם באותו מעמד.
THE CHALLENGE FOR ME WAS I WAS THE ONLY HUMAN IN THAT SCENE.
לפניי שנה, צ'אק ליין ואני היינו באותו מעמד.
A year ago, Chuck Lane and I were peers.
והצעתי לו חוזה באותו מעמד ככותב שירים.
And I offered him a contract right then and there as a songwriter.
ונוסע בקביעות קפדן בחור שנמצא באותו המקום, כל בוקר ב -8:36
And a punctual commuter, a guy who's in the same place every morning at 08:36?
שנמצא באותו תחום עיסוק ממשלתי, בו היתה קורווין
He's in the same kind of government business as Corwin.
אני חושב שהנקבה שלקחה את החבר שלך רודפת גם אחרי בחור, בשם דנטון וויקס שנמצא באותו תחום עיסוק ממשלתי, בו היתה קורווין
I think the broad who took your friend is also going after a guy by the name of Denton Weeks, who's in the same type of government business as Corwin was, and he's missing.
כמה אתה מקבל אני מקבל כל מה שנמצא באותו רגע בארנק של הבחור.
I just get to keep whatever's in the guy's wallet.
אבל יש דינוזאור נוסף שנמצא באותו מקום שנראה כמו טריצרטופס אבל הוא גדול יותר והוא נקרא טורוזאור.
But there's another dinosaur that is found in this formation that looks like a Triceratops, except it's bigger, and it's called Torosaurus.
בעיני בית המשפט, ארוסה ואישה לשעבר נמצאות באותו מעמד, ואני סבור שמי שמתאימה יותר למלא את רצונו של צ'רלי היא ד"ר בל.
In the eyes of the court, a fiancée and an ex-wife are the same, and I find that the person best able to execute the wishes of Charlie Harris is Dr. Bell.
את הילדה של הובס, אתה יכול לקרוא לי ויל כיוון ששנינו באותו מעמד חברתי.
You can call me Will, now we're of equal social standing.
אם הוא פונה לדף מסוים הוא מוצא הערה או תוספת של מומחה או חבר שמספקת לו פיסת מידע נוספת על משהו שנמצא באותו דף.
If he turns to a particular page he finds an annotation by maybe an expert of a friend of ours that gives him a little bit of additional information about whatever is on that particular page.
למעשה, אני אפילו אומר שאנחנו ננוע ממה שאנו מכנים היום כלכלת הידע אל מה שאנו עשויים לכנות כלכלת ידע-חישובי, בה מתמטיקה ברמה גבוהה היא חלק בלתי נפרד ממה שכל אחד עושה באותו מעמד שהידע נמצא היום.
In fact, I even talk about us moving from what we often call now the "knowledge economy" to what we might call a "computational knowledge economy," where high-level math is integral to what everyone does in the way that knowledge currently is.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 19. מדויק: 1. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo