הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תגובה" לאנגלית

response
reaction
comment
reply
statement
retaliation
feedback
comeback
reacting
reactive
overreaction
responsive
responsiveness
non-responsive
action

הצעות

פעולת WebSocket נקראה בבקשה או תגובה שאינה WebSocket.
A WebSocket operation was called on a request or response that is not a WebSocket.
אין שום תגובה הגיונית אחרת למתרחש.
There really is no other legitimate response to this scenario.
ותזכור "אין תגובה" זו לא אופציה
And remember, "no comment" is not an option.
זו חקירה פעילה ולכן אין תגובה.
Well, it's an ongoing investigation, so no comment.
אין תגובה אחרת להתנהגות כזאת פתטית!
There's no other response... for such pathetic behavior!
לפחות נוכל להציב צוותי תגובה בפאתי העיר.
At least we can have response teams poised outside the city.
אין אינדיקציה התרסקות ואין תגובה לשיחות רדיו.
There's no indication of a crash and no response to radio calls.
נעריך כל תגובה שתוכל לתת לגבי ההאשמות בטלוויזיה.
I'd appreciate any comment you can make on the allegations on the TV.
זאת לא תגובה מאישה שניסתה לקבור מישהו ביער.
That's not the response of a woman who tried to bury a guy in the woods.
אין תגובה לגבי הצעדים הננקטים ללכידת הייצור.
They will not comment on their attemPts to contain this creature.
שאלי אותי כעיתונאית, אין תגובה.
Ask me as a reporter, I got no comment.
הנפלאם אילץ תגובה אבולוציונית, כמו הגפרור בצלוחית הפטרי.
The napalm forced an evolutionary response, like the match in the petri dish.
אני צריך לספר לעיתונות שאין לך תגובה.
I got to tell the press that you had no comment.
יש חבלות בוושט אבל אין תגובה ברקמה.
There are abrasions in the upper esophagus, but no vital response in the tissue.
אין תגובה עדיין על המסדר למעבדות.
No response yet on the roll call for the labs.
לא התקבלה תגובה ל - FindServiceLocation משרת ה - RMS המרוחק.
There was no response from the remote RMS server for FindServiceLocation.
502 - שרת אינטרנט קיבל תגובה לא חוקית כאשר שימש כשער או כשרת proxy.
502 - Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server.
זו תגובה של המוח לטראומה קשה.
It's the mind's response to a severe trauma.
504: השרת לא קיבל בזמן תגובה מהשרת במעלה שאליו ניגש בניסיון למלא את הבקשה בעת שפעל כשער או כ - Proxy.
504: The server, while acting as a gateway or proxy, did not receive a timely response from the upstream server it accessed in attempting to complete the request.
גנרל, לא ציפיתי לכזאת תגובה.
General, I wasn't expecting this kind of response.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4051. מדויק: 4051. זמן שחלף: 102 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo