הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: תגובת יתר
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תגובת" לאנגלית

reaction
response
comment
overreacting
overreact
backlash

הצעות

תגובת השרשרת תהרוס את הלשכה וכל ריבר שבמנהרות.
The chain reaction will destroy this chamber and every Reaver within these tunnels.
פגיעה מדויקת תעורר תגובת שרשרת שאמורה להשמיד את התחנה.
A precise hit will start a chain reaction... which should destroy the station.
AuthPackage לא צוין במקטע EXPR של תגובת הגילוי האוטומטי.
The AuthPackage wasn't specified in the EXPR section of the Autodiscover response.
הוחזרה תגובת null ממתאם מקור הנתונים בשרת. פנה אל מנהל השרת לקבלת מידע נוסף.
A null response was returned from the data source adapter on the server. Contact the server administrator for more information.
זה בניגוד לחוק להתערב עם תגובת חירום.
It is against the law to interfere with an emergency response.
המבנה של תגובת הזמינות או הנתונים לגבי מועדים פנויים/לא פנויים הוא Null.
The availability response or free busy data structure is null.
ערך כותרת Last-Modified של תגובת HTTP 1.0 מתקיים לפני ערך המטמון.
HTTP 1.0 Response Last-Modified header value is older than that of the cache entry.
מספר בקשות האינטרנט של PowerPoint המוחזרות עם תגובת שגיאה לשניה
Number of PowerPoint web requests that are returned with an error response per second
וכשהשינוי הזמן יושלם, תתחיל תגובת שרשרת.
When the time-shift is complete, it'll start a chain reaction.
הזכרתי שלמדבקה יש תגובת חיזוק שלילי.
Did I mention that the patch Has a negative reinforcement response?
היא עוברת סוג של תגובת פוסט-טראומה.
She's just having some kind of a post-traumatic response.
זה לשנות את קשיחות המתלים ואת תגובת ההגה בשבילך.
It will alter the suspension stiffness and steering response for you.
הרבה תגובת המעורבת בחוץ, שאנו להמחיש בשיר אחרי זה...
A lot of mixed reaction out there, which we will illustrate in song after this...
אתה רוצה להפעיל תגובת שרשרת נוספת?
Do you want to set off another chain reaction?
אתה רוצה להתחיל עוד תגובת שרשרת?
Do you want to set off another chain reaction?
זה יאלץ את היסודות הבסיסיים לעבור תגובת שרשרת קיצונית.
It will force the base elements into a cataclysmic chain reaction.
האם קבלנו כל תגובת להזמנה שלנו?
Have we received any response to our invitation?
קווית ליצור תגובת שרשרת עם הנאקוודה שנמצאת באדמה.
You were hoping for a chain reaction with the naqahdah in the soil.
תגובת שרשרת של חופן מולקולות יכולה להחריב תת-חלל בכל הרביע.
A chain reaction involving a handful of molecules could devastate subspace throughout an entire Quadrant.
זוהי אם כן תגובת הדוכס:שישב וכתב משולחנו
This then, is the Duke's response as he sat writing at his desk:
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1100. מדויק: 1100. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo