הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תווים" לאנגלית

character
notation
characters notes
sheet music

הצעות

סריקת מסמכי Office, זיהוי תווים אופטי ומסנן שירות יצירת האינדקסים.
Office Document Scanning, Optical Character Recognition and Indexing Service Filter.
דף הקוד הדרוש עבור תרגום תווים אל ומתוך Unicode אינו מותקן במחשב זה.
A code page required for character translation to and from Unicode isn't installed on this computer.
גופני OpenType רבים כוללים תווים מסוגננים המאפשרים להוסיף רכיבים קישוטיים לכתב.
Many OpenType fonts include stylized characters that let you add decorative elements to type.
Illustrator מספקת מגוון אפשרויות לעיצוב תווים אסייתיים.
Illustrator provides a variety of options for formatting Asian characters.
משתנים זמניים (TempVars) יכולים לאחסן מחרוזות באורך 65,356 תווים לכל היותר.
TempVars can only store strings with up to 65,356 characters.
שם מסד הנתונים של Analysis Services חייב להתחיל באות, והוא אינו יכול להכיל תווים מיוחדים.
The Analysis Services database name should begin with a letter and cannot contain special characters.
זה השם המפורט ב - Active Directory. אם תשנה אותו, ודא שהוא לא עולה על 64 תווים.
This is the name that's listed in Active Directory. If you change it, make sure it doesn't exceed 64 characters.
הפניית מקור של PivotTable בחוברת עבודה זו מכילה יותר מ - 255 תווים.
A PivotTable source reference in this workbook has more than 255 characters.
שם כתובת ה - URL שצוין חייב להכיל פחות מ - 128 תווים, לרבות הסיומת aspx.
The URL name specified must contain fewer than 128 characters, including the.aspx extension.
אורך הנתיב יכול להיות עד 150 תווים.
This path may only be up to 150 characters in length.
Analysis Services 2000 אינו תומך בשם מסד נתונים שאורכו עולה על 50 תווים.
Analysis Services 2000 does not support a database name longer than 50 characters.
שמו של אובייקט המקור מכיל תווים שאינם מותרים ב - SharePoint Server.
The source object name contains characters that are not allowed in SharePoint Server.
המאפיין Description יכול להכיל עד 1024 תווים.
The Description can have up to 1024 characters.
המאפיין Name יכול להכיל עד 255 תווים.
The Name can have up to 255 characters.
NotificationEndpoint ארוך מדי. האורך המרבי המותר הוא |0 תווים.
NotificationEndpoint is too long. The maximum allowed length is |0 characters.
מאחר שגופנים תואמי Unicode מציעים מספר גדול יותר של תווים אפשריים, תווי כתב מיוחדים נמצאים בהישג יד.
Because Unicode-compliant fonts offer a larger number of potential characters, specialty type characters are readily available.
בעזרת תמיכה ב - Unicode, החלפת גופנים בפרוייקט לא תוביל להחלפת תווים.
With Unicode support, substituting a typeface in a project won't result in substituted characters.
String (מחרוזת) כולל רשימת תווים, כגון שם צבע.
String includes a list of characters, such as the name of a color.
במהלך הקלדת תווים בתצוגת Code, תופיע רשימת מועמדים שעשויים להשלים באופן אוטומטי את מה שהזנת.
As you type characters in Code view, you see a list of candidates that automatically complete your entry.
היא אינה יכולה להזיז עוגני הערות, טבלאות, רווחים או תווים אחרים של InCopy שאינם מיועדים להדפסה.
It cannot move InCopy note anchors, tables, spaces, or other nonprinting characters.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1199. מדויק: 1199. זמן שחלף: 161 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo