הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תווים לא חוקיים" לאנגלית

invalid characters
illegal characters
characters that are not valid
שם הכינוי כולל תווים לא חוקיים.
There are invalid characters in the alias name.
תווים לא חוקיים נמצאו בשם השרת.
Invalid characters found in server name.
^1 מכיל מחרוזת משנה או תווים לא חוקיים.
^1 contains illegal characters or substring.
תווים לא חוקיים נמצאו בקלט. בדיקות אבטחה אינן יכולות להכיל תווים כלליים.
Illegal characters found in input. Security checks cannot contain wild-card characters.
שדה זה מכיל תווים לא חוקיים. התוכן המקורי ישוחזר.
This field contains characters that are not valid. The original content will be restored.
פריט זה לא צורף לאינדקס כיוון שכתובת ה - URL עבור פריט זה מכילה תווים לא חוקיים.
This item was not indexed because the URL for this item contained characters that are not valid.
פרטי התשלום שלך כוללים תווים לא חוקיים, עדכן אותם.
Your payment details contain invalid characters, please update them.
אין אפשרות להוסיף מילה זו מכיוון שהיא מכילה תווים לא חוקיים.
This word contains invalid characters and cannot be added.
שנה את שם הקובץ. כדי להציג רשימה של תווים לא חוקיים, עיין בעזרה.
Rename the file. To see a list of invalid characters, please look in Help.
הערך בשדה זה מופיע בתבנית לא חוקית או מכיל תווים לא חוקיים.
This field entry is in an invalid format or has invalid characters.
סוג תוכן חיצוני זה מחובר למערכת בעלת שם המכיל תווים לא חוקיים. לא ניתן לדפדף בסוגי תוכן חיצוני כאלה או לערוך אותם ב - SharePoint Designer.
This external content type is connected to a system with a name that contains invalid characters. Such external content types cannot be browsed or edited in SharePoint Designer.
שם הקובץ ריק או כולל תווים לא חוקיים. הקלד שם בתיבה. שם הקובץ יכול לכלול אותיות (A-Z, a-z) ומספרים (0-9) בלבד. רווחים, נקודות ותווים מיוחדים אינם מותרים.
The file name is empty or includes invalid characters. Type a name into the box. The file name may only include letters (A-Z, a-z) and numbers (0-9). Spaces, periods, and special characters are not allowed.
הסיסמה שהזנת מכילה תווים לא חוקיים. ניתן לכלול בסיסמה רק אותיות, מספרים וקבוצה מוגבלת של סימנים.
The password you have entered contains invalid characters. Only letters, numbers and a limited set of symbols are allowed in the password.
שם מאקרו לא חוקי. שם המאקרו כבר קיים או שהוא מכיל תווים לא חוקיים.
Invalid Macro Name. The macro name already exists or contains invalid characters.
שם הגבול שבחרת מכיל תווים לא חוקיים. שנה את שם הגבול ונסה שוב.
The border name you have chosen contains invalid characters. Rename it and try again.
התיבה 'כתובת אינטרנט' ריקה או כוללת תווים לא חוקיים. הקלד שם בתיבה. כתובת האינטרנט יכולה לכלול אותיות (A-Z, a-z) ומספרים (0-9) בלבד. רווחים, נקודות ותווים מיוחדים אינם מותרים.
The Web address box is empty or includes invalid characters. Type a name into the box. The Web address may only include letters (A-Z, a-z) and numbers (0-9). Spaces, periods, and special characters are not allowed.
הכותרת '|' מכילה תווים לא חוקיים. כותרות טווחים יכולות להכיל רק אותיות, מספרים ורווחים, והן חייבות להתחיל באות.
The title '|' contains invalid characters. Range titles may only contain letters, numbers, and spaces, and must begin with a letter.
אין אפשרות להשתמש בשם החשבון שצוין מאחר שהוא מכיל תווים לא חוקיים, כגון '\'. השתמש בשם חשבון חוקי.
The specified account name cannot be used because it contains invalid characters, such as '\'. Use a valid account name.
מחרוזת סוכן המשתמש לא צוינה או שהיא מכילה תווים לא חוקיים. ציין סוכן משתמש שאינו ריק ואינו מכיל מרכאות כפולות.
The user agent string was not specified or contains invalid characters. Specify a user agent which is not empty and does not contain double quotation marks.
הספריה הווירטואלית שצוינה אינה חוקית. ודא שהשם שצוין אינו ארוך מדי ולא מכיל תווים לא חוקיים. (דוגמה:;)
The virtual directory specified is not valid. Make sure the specified name is not too long and doesn't contain illegal characters. (example:;)
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo