הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תווים מיוחדים" לאנגלית

שם מסד הנתונים של Analysis Services חייב להתחיל באות, והוא אינו יכול להכיל תווים מיוחדים.
The Analysis Services database name should begin with a letter and cannot contain special characters.
התו המשמש בפקודת טקסט כגרש פותח לציון מזהים המכילים תווים מיוחדים.
The character used in a text command as the opening quote for quoting identifiers that contain special characters.
ניתן לבחור מגוון תווים מיוחדים מהתפריטים הנפתחים מימין לאפשרויות 'חפש והחלף ב'
You can choose a variety of special characters from the pop-up menus to the right of the Find and Replace With options.
הזן שם לחיבור החדש, ללא רווחים או תווים מיוחדים.
Enter a name for the new connection, without spaces or special characters.
מציגה תווים מיוחדים במקום רווחים לבנים.
Displays special characters in place of white space.
השתמש במטא-תווים לחיפוש תווים מיוחדים, כגון טאבים.
Use metacharacters to search for special characters, such as a tab.
שם הקטגוריה אינו יכול להיות ריק או להכיל תווים מיוחדים.
The category name cannot be blank or contain special characters.
תווים מיוחדים מסוימים מיוצגים בשפת HTML בשם או במספר, הנקראים יישות.
Certain special characters are represented in HTML by a name or a number, referred to as an entity.
ממיר אוטומטית תווים מיוחדים שהודבקו במטא-תווים המקבילים שלהם.
automatically converts pasted special characters to their metacharacter equivalent.
ניתן גם להדביק טקסט בתיבות, אך תווים מיוחדים כגון טאבים ומספרי עמוד אוטומטיים יושמטו.
You can also paste text into the boxes, but special characters such as tabs and auto page numbers are stripped out.
הזן מספר טלפון חוקי ללא תווים מיוחדים בין המספרים, כגון מקף - או סוגריים ().
Enter a valid phone number with no special characters between numbers, such as a dash - or parentheses ().
ייבא נתונים מקובץ טקסט (.txt) או מקובץ עם ערכים המופרדים באמצעות פסיקים (.csv). יש להפריד בין פריטי הקובץ באמצעות טאבים, פסיקים, תווים מיוחדים וכדומה.
Import data from a text (.txt) or comma separated value (.csv) file. The file should be delimited by tabs, commas, special characters, etc.
שם השרת יכול לכלול את כל התווים, כולל תווים מיוחדים.
The server name can include all characters, including special characters.
Mojikumi מציין קומפוזיציית מלל ביפנית לריווח של תווים יפניים, תווים רומיים, סימני פיסוק, תווים מיוחדים, התחלת שורה, סוף שורה ומספרים.
Mojikumi specifies Japanese text composition for spacing of Japanese characters, roman characters, punctuation, special characters, line start, line end, and numbers.
שדה כותרת התבנית אינו חוקי. שדה זה אינו יכול להיות ריק, ויכול להכיל אותיות (A-Z, a-z), מספרים (0-9) ורווחים בלבד אך לא תווים מיוחדים.
The template title field is invalid. It cannot be empty and may contain only letters (A-Z, a-z), numbers (0-9), and spaces but cannot contain special characters.
מציין את המספר המינימלי והמקסימלי של תווים מיוחדים (!, , וכן הלאה) הדרוש כדי שהסיסמה תהיה חוקית.
Specifies the minimum and maximum number of special characters (!, , , and so on) required for the password to be valid.
לחץ על הסמל 'תווים מיוחדים לחיפוש' מימין לשדה 'לטקסט'.
Click the Special Characters For Search icon to the right of the To Text field.
ניתן גם לחפש ולהחליף תווים מיוחדים כגון סמלים, סמנים ותווי רווח לבן.
You can also search for and replace special characters such as symbols, markers, and white space characters.
ניתן להזין מטא-תווים של GREP ידנית או לבחור בהם מהרשימה 'תווים מיוחדים לחיפוש'.
You can enter the GREP metacharacters manually or choose them from the Special Characters For Search list.
ניתן להוסיף תווים מיוחדים מסוימים (מעברי שורה, מקפים רכים, רווחים קשיחים וקווים מפרידים ארוכים) למסמך PDF מתויג כדי לשפר את אופן הזרמת המלל מחדש.
You can insert certain special characters (line breaks, soft hyphens, nonbreaking spaces, and em dashes) in a tagged PDF to improve the way it reflows.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 48. מדויק: 48. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo