הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תוכן חיצוני" לאנגלית

הצעות

69
לא היתה אפשרות לטעון טופס InfoPath המשויך לסוג תוכן חיצוני זה. נא עיין ביומני הרישום לקבלת מידע נוסף.
Could not load InfoPath form associated with this External Content Type. Please check logs for more information.
אין תמיכה בפעולות שיוך ניווט המוגדרות בין שני סוגי תוכן חיצוני או יותר.
The navigate association operations which are defined between more than two external content types are not supported.
לא קיימים סוגי תוכן חיצוני שניתן לבחור מתוכם.
There are no external content types to choose from.
שירות ממשק המשתמש של המארח חסר ברכיב המעצב של סוגי תוכן חיצוני ב - SharePoint Designer
Host UI service missing in the external content type designer component of SharePoint Designer
הורד תוכן חיצוני בהודעה זו (מומלץ עבור הודעות מאנשים שאתה נותן בהם אמון)
Download external content in this message (recommended for messages from people you trust)
הפריט נכשל עקב שגיאה שהתרחשה בעת שליחה או קבלה של נתונים לשירות האינטרנט של העשרת עיבוד תוכן חיצוני.
The item failed due to an error occurring when sending or receiving data to the external content processing enrichment web service.
יש יותר משיוך אחד בין שני סוגי התוכן החיצוני. SharePoint Designer תומך בשיוך אחד בלבד בין שני סוגי תוכן חיצוני.
There are more than one association between the two external content types. Only one association between two external content types is supported by SharePoint Designer.
כדי לעזור להגן על פרטיותך, PowerPoint מנע הורדה אוטומטית של תמונה חיצונית זו. כדי להוריד ולהציג את התמונה, לחץ על 'אפשרויות' בסרגל ההודעות ולאחר מכן לחץ על 'הפוך תוכן חיצוני לזמין'.
To help protect your privacy, PowerPoint prevented this external picture from being automatically downloaded. To download and display this picture, click Options in the Message Bar, and then click Enable external content.
ציין אתר SharePoint שבו ייווצרו דפי פרופיל של סוגי תוכן חיצוני. תוכל לעדכן אתר זה בכל עת. עם זאת, מומלץ מאוד להשתמש באתר ייעודי יחיד של SharePoint לאירוח דפי הפרופיל של כל סוגי התוכן החיצוני שלך.
Specify a SharePoint site where profile pages of External Content Types will be can update this site at any time. But we strongly recommend you use a single, dedicated SharePoint site to host the profile pages of all your External Content Types.
הפריט נכשל עקב שגיאה שהתרחשה בשירות האינטרנט של העשרת עיבוד תוכן חיצוני שהוגדר (ראה פרטים לקבלת קוד השגיאה של השירות).
The item failed due to an error occurring in the configured external content processing enrichment web service (see details for service error code).
קטלוגי נתונים עסקיים מכילים רשימת יישומים ולכל יישום יכולים להיות סוגים מרובים של תוכן חיצוני. בחר בסוג התוכן החיצוני שברצונך להשתמש בו כמקור נתונים עבור התרשים שלך.
Business Data Catalogs contain a list of applications, and each application can have multiple external content types. Choose the external content type that you want to use as a data source for your chart.
נבחרו סוגי תוכן חיצוני (ECT) רבים מדי. יצירת דף הפרופיל עלולה להיכשל אם תמשיך. באפשרותך לבטל, לבחור פחות סוגי ECT ולנסות שוב.
Too many External Content Types (ECT) have been selected. Profile page creation may fail if you continue. You may cancel, select fewer ECTs and retry.
ניתן להפוך את הגישה לנתונים בין תחומים לזמינה על-ידי שינוי ההגדרה במקטע 'תוכן חיצוני' במרכז יחסי האמון, או על-ידי הוספת המיקום של טופס זה לרשימת המיקומים המהימנים.
Accessing data across domains can be enabled by modifying the setting in the External Content section of the Trust Center or by adding the location of this form to Trusted Locations.
חסום הורדה של תוכן חיצוני
Block Download Of External Content
לא ניתן לאחזר תוכן חיצוני.
Unable to retrieve external content.
אוסף סוגי תוכן חיצוני
External Content Type Collection
מאחזר סוגי תוכן חיצוני.
Retrieving External Content Types.
אחזור של סוגי תוכן חיצוני
External content types Retrieval
שלח מבלי להוריד תוכן חיצוני
Send without downloading external content
איסוף מופע של תוכן חיצוני
External Content Instance Collection
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 23. מדויק: 23. זמן שחלף: 51 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo