הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תוקף" לאנגלית

attack
assailant
validity
attacker
attacking valid attacked assaulting
validated
effective
assault
void
targeting
power
molester

הצעות

90
36
אם אתה תוקף במחנה שלנו, ולהסיק ולוחמיו משם,
If you attack our camp, and draw his warriors away,
האם אתה תוקף אותי, ואני אהרוג אותך?
Do you attack me, and I kill you?
אני אוסף דגימות ואנו נפעיל אותו לדנ"א תוקף.
I'll collect swabs and we'll run it for assailant DNA.
אבל כיווניות הפצעים מציין תוקף ריק-שמאל.
But the directionality of the wounds indicates a left-handed assailant.
הרגשתי מחוייבות להעריך את תוקף ההאשמות שלך.
I had an obligation to assess the validity of your accusation.
אין אפשרות לוודא את תוקף החתימה.
The validity of the signature cannot be verified.
תוקף יחיד או קבוצת חקיינים שניהם רומזים לדפוס.
A single assailant, or a bunch of copycats both imply a pattern.
יש לנו תוקף אחד שנמלט רגלי, גברתי.
We've got one assailant leaving on foot, ma'am.
נראה שהוא הותקף בידי תוקף אלמוני.
It appears he was set upon by an unknown assailant.
אנו צריכים לקבוע את תוקף המידע שהילד מסר לנו.
We need to determine the validity of what little information the boy's given us.
הסתכלו על גל האנרגיה כשהוא תוקף אותי.
Look at the levels of energy when they attack me.
אך כשתנין תוקף, האנפה עושה משהו דיי מוזר,
But when a croc does attack, the egret does something kind of strange;
האיש מדגים וצייד אמר שכריש לא תוקף שוחים.
The man from Fish and Game said a shark wouldn't attack a swimmer.
יש מישהו שיכול לאשר את תוקף טענותייך?
Is there anyone who can attest to the validity of your claims?
כל הדגים בחצר ואתה תוקף אחד משלי?.
All the fish on the yard, and you attack one of mine.
אתה להסתער לתוך כלא פדרלי ואתה תוקף העד ממשלה?
You storm into a federal prison and you attack a government witness?
האנליסט של Dell גם יאמת את רמת השירות ואת תוקף השירותים עבור המוצר הנתמך.
The Dell Analyst will also verify the service level and any expiration of services for the Supported Product.
הזוג של תחליף של Unicode לא בר תוקף.
The Unicode surrogate pair is not valid.
ערך ה PlacementMode שצוין עבור הופעה זמנית זו לא בר תוקף.
The PlacementMode value specified for the Popup is not valid.
אני מתפלל לאלים שלי ואיני תוקף אלים אחרים.
I believe in my Gods and I don't offend other Gods.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2020. מדויק: 2020. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo