הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תחת" לאנגלית

הצעות

714
613
245
179
רכיב התכונה לא נמצא תחת נתיב Templates.
The feature element is not under the Templates path.
העורכים המשויכים לסיומת שנבחרה מפורטים מימין, תחת Editors.
Associated editors for a selected extension are listed on the right under Editors.
היינו תחת תחת נעילת תאים במשך שבועיים.
We were under total lock-down for two weeks.
מציין אם החיבור ינותב מחדש כדי להתחבר למופע של SQL Server שפועל תחת חשבון המשתמש.
Indicates whether the connection will be re-directed to connect to an instance of SQL Server running under the user's account.
הפיכת מעקבים לזמינים עלולה לגרום לירידה בביצועים ויש לבצעה תחת השגחתו של מומחה Exchange מוסמך בלבד.
Enabling traces can cause performance degradation and should only be done under the supervision of a qualified Exchange expert.
לא נמצאו נתונים רלוונטיים במסמכים הרלוונטיים תחת המאפיינים שצוינו עבור שאילתה זו\r
No relevant data is found in the relevant documents under the specified properties for this query.\r
תחת קבצי Cookie, לחץ על הפוך לזמין עבור שתי האפשרויות.
Under Cookies, click Enable for both options.
צור אתר חדש או סביבת עבודה חדשה תחת אתר SharePoint זה.
Create a new site or workspace under this SharePoint site.
תמצא את המסמכים שלך תחת 'מועדפים' בסייר Windows.
You'll find your documents under Favorites in Windows Explorer.
ניתן לעקוב ב - Microsoft Dynamics CRM רק אחרי פריטים הממוקמים תחת תיקיית ברירת המחדל.
Only items under the default folder can be tracked in Microsoft Dynamics CRM.
באפשרותך לוודא את זכאות חוזה השירות עבור חומרת Dell שברשותך בכתובת תחת פרטי האחריות.
You can verify service contract entitlement for your Dell hardware at under Warranty Information.
תחת בהתקשרות זו נעשה שימוש בפריטים הבאים, ודא שהאפשרות שיתוף קבצים ומדפסות עבור רשתות Microsoft נבחרה.
Under This connection uses the following items, verify that the File and Printer Sharing for Microsoft Networks is selected.
תוכנית PartnerDirect של Dell יצרה מערך של יתרונות מיוחדים עבור מפיצים גדולים תחת רמת ההשתתפות שלה מסוג המפיץ המורשה.
The Dell PartnerDirect program has created an array of special benefits for major distributors under its Authorized Distributor level of participation.
וזה מה שהם רואים תחת מיקרוסקופ.
So again this is what they can see under the microscope.
שמעתי שקוליס לקח אותך תחת כנפיו.
I'd heard Collie had taken you under his wing.
אני צבעי בריכות תחת תעסוקתו של מלווין.
I'm a pool painter under the employ of one Melvin.
הכנסת הביצים תחת מחסה הופכת למירוץ נגד הזמן.
It becomes a race against time to get the eggs under cover.
לא, אני תחת מעצר בית לתקופה
No, I'm under house arrest for a while.
הסוציאליזם לא ייקבר תחת חורבות חומת ברלין.
Socialism will not be buried under the ruins of the Berlin Wall.
ופעלת תחת פקודותיה של מורגנה פנדרגון?
And were you acting under the orders of Morgana Pendragon?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 18159. מדויק: 18159. זמן שחלף: 183 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo