הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תכונה" לאנגלית

חפש את תכונה ב: הגדרה מילים נרדפות
feature
quality
trait
property
disposition
characteristic
character
attribute

הצעות

תכונה זו פועלת רק כשבוחרים בעורך הפסקאות של Adobe.
This feature takes effect only when the Adobe Paragraph Composer is selected.
תוכל להפוך שוב תכונה זו לזמינה על-ידי ניקוי קובץ ה - Cookie שלך.
You can reenable this feature by clearing your cookie.
אבל יש תכונה נוספת, שהיא היכולת להשתמש באינטליגנציה.
But then there's another quality, which is the ability to use intelligence.
כי יש לה תכונה מסוימת שמזכירה לרוצח...
Emily, because Emily has some particular quality which reminds the killer of...
תכונה זו מחייבת התקנה של הרחבות שיתוף הפעולה של Microsoft Office בשרת האינטרנט.
This feature requires the Microsoft Office Collaboration Extensions to be installed on the Web server.
תכונה זו אינה זמינה. הרץ שוב את תוכנית ההתקנה והתקן מחדש או תקן את התקנת Office.
This feature is not available. Please run Setup again and reinstall or repair your Office installation.
מסמך זה מוגן באמצעות IRM, תכונה שאינה נתמכת בגירסה זו של Office.
This document is IRM protected, a feature not supported in this version of Office.
זמינות תבנית אתר השידור של PowerPoint תלויה בקיומה של תכונה זו.
Availability of the PowerPoint Broadcast Site template depends on the existence of this feature.
תכונה זו מוסיפה את הקישורים ברמת החווה לדוחות Web Analytics
This feature adds the farm-level links to the Web Analytics Reports
תכונה זו מוסיפה פונקציונליות התאמה אישית של דוחות ברמת אוסף אתרים עבור Web Analytics.
This feature adds site-collection-level customize reports functionality for Web Analytics.
תכונה זו מפעילה את התכונה WAMaster בכל תבניות האתר.
This feature activates the WAMaster feature in all site templates.
תכונה זו מחייבת Microsoft Outlook, שאינו מותקן כעת במחשב. הפעל את תוכנית ההתקנה כדי להתקין את התוכנית.
This feature requires Microsoft Outlook, which is not currently installed. Run Setup to install the program.
צור קישור לנתונים משירותי אינטרנט בתוך הארגון שלך.תכונה זו דורשת התקנה של Microsoft.NET Framework 4.0 ואילך.
Link to data from web services within your enterprise.This feature requires at least Microsoft.NET Framework 4.0 to be installed.
לא היתה אפשרות ליצור את פקד ActiveX שבו תלויה תכונה זו.
The ActiveX control on which this feature depends could not be created.
לא ניתן להפעיל מקומית את התכונה SmallBusinessWebsite, תכונה זו זמינה ב - SharePoint Online בלבד.
The SmallBusinessWebsite feature cannot be activated on premise, this feature is only available on SharePoint Online.
על אובייקט האב המייצג את הטווח של תכונה זו להיות SPWeb.
The parent object that represents the scope of this feature should be SPWeb.
אין אפשרות לחפש בגלריית Web Part. מנהל האתר הפך תכונה זו ללא זמינה.
Cannot search the Web Part Gallery. This feature has been disabled by the site administrator.
תכונה זו מעלה קבצים עבור גירסת Lite של מרכז שרת החיפוש.
This feature uploads files for Search Server center lite.
תכונה זו נועדה לסייע לך לבנות ביטויי XPath פשוטים כדי לזהות צומת מסוים או כדי להשתמש באזורים חוזרים.
This feature is designed to help you build simple XPath expressions to identify a specific node or for repeating regions.
תכונה זו מפעילה פונקציונליות פלטפורמה שתאפשר למכשירים ניידים להירשם כמנויים להודעות עבור אירועים שמתרחשים באתר SharePoint זה.
This feature enables platform functionality that will allow mobile devices to subscribe to notifications for events that happen on this SharePoint site.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1517. מדויק: 1517. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo