הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תלות הדדית" לאנגלית

חפש את תלות הדדית ב: הגדרה מילים נרדפות
interdependence
codependency
interdependent
צמחו יערות טרופיים ודירבנו רבדים חדשים של תלות הדדית.
Tropical rainforests arose, sparking new layers of interdependence.
תלות הדדית, גברת קיין, כן?
Interdependence, Mrs. Kane, yes?
הבהרתי שהתוכנית הזו לא תיטול חלק במעגל האין-סופי של תלות הדדית...
I made it clear that this show isn't going to participate in the endless cycle of codependency between Palin...
ואם לשפוט לפי אופי הסיפורים שלו, אני חושד שיש כאן בעיות רציניות של תלות הדדית.
And judging by the nature of his stories, I suspect some severe codependency issues.
כל סוג של תלות הדדית, יחסים של אי-סכום אפס, מחייבת אותך להכיר באנושיות של אנשים.
Any form of interdependence, or non-zero-sum relationship forces you to acknowledge the humanity of people.
רשתות מגלמות את רעיון הביזור, של חיבור הדדי, של תלות הדדית.
Networks really embody notions of decentralization, of interconnectedness, of interdependence.
אוקיי. בטח שמעתם על המושג תלות הדדית בהקשר של העולם המודרני. אז זה רק מושג אחר לאי-סכום אפס.
You've probably heard the term "interdependence" applied to the modern world. Well, that's just another term for non-zero-sum.
אמריקאים רבים דוחים את גדר העץ הלבנה ואת סגנון החיים הפרטי מאוד שהתהווה בתוכה, וחוזרים לחיי הכפר, חוזרים למצב של תלות הדדית במקום.
Many Americans are rejecting the white picket fence and the kind of highly privatized life that happened within it, and reclaiming village life, reclaiming interdependence instead.
כאילו העץ הוא סוג של תלות הדדית שאוהב להיות קדוש.
It's like the tree is some kind of codependent, who loves being a martyr.
עם מסחר, נוצרים תלות הדדית ורווח הדדי בין הצדדים.
With trade, there's mutual interdependency and mutual gain between parties.
המקום הזה בנוי על תלות הדדית של אינטרסים.
This place is built on a codependency of interest.
אנו חיים בעולם שידוע לכל כבעל תלות הדדית, אך אינו מספק משלוש סיבות עיקריות.
We live in a world that everyone knows is interdependent, but insufficient in three major ways.
הייתם במערכת יחסים מאוד רצינית של תלות הדדית, וזה הגיוני שאתה מרגיש עכשיו שאתה לא יכול לשרוד בלעדיה.
You guys were in a very serious, co-dependent it makes sense now that you feel like... you can't survive without her.
מעל 85 אחוזים מהמתעללים הם גברים ואלימות במשפחה מתרחשת רק במערכות יחסים אינטימיות, ארוכות טווח, שיש בהן תלות הדדית, במילים אחרות - במשפחות, המקום האחרון שבו אנו מצפים למצוא אלימות, שזו אחת הסיבות לכך שאלימות במשפחה היא כה מבלבלת.
Over 85 percent of abusers are men, and domestic abuse happens only in intimate, interdependent, long-term relationships, in other words, in families, the last place we would want or expect to find violence, which is one reason domestic abuse is so confusing.
זו מן תלות הדדית שכזו.
יש ביניהם תלות הדדית מוחלטת.
יש בינינו תלות הדדית
היא פיתחה תלות הדדית רצינית.
She became really co-dependent.
הם רואים בחומרה ובתוכנה שלהם כלים איכותיים בעלי תלות הדדית.
They consider their hardware and software to be interdependent, highly crafted tools.
במטרה לשרוד בעולם החדש שבו יחסי תלות הדדית, הארגסטר פיתחו מוטציה יחודית.
To help them in this new world of depending on each other, ergaster have developed a unique darshi!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 28. זמן שחלף: 65 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo