הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תערוכה" לאנגלית

exhibition
show
exhibit
exposition
trade show
showing
art opening

הצעות

בואו עכשיו טוסט תערוכה משותפת מוצלחת של.
Let's now toast to the successful joint exhibition of.
הייתה תערוכה במוזיאון של תכשיטים, זהב, פסלים.
Did you see the exhibition at the museum of gold, jewelry and statues?
אני אאצור תערוכה משלי אתו ועם עוד צייר.
I'm going to curate my own show with him and another painter.
הוא היה נותן לך תערוכה משלך.
He was giving you your own show...
אני צריך אותך כדי להיות מוכן עם כל תערוכה.
I need you to be ready with every exhibit.
לבטל ב -1995 תערוכה בנושא הפצצות.
To cancel a 1995 exhibit on the bombings.
אני רוצה לראות את קנדינסקי תערוכה, שאתה מדבר עליו.
I would like to see the Kandinsky exhibition, you were talking about.
באותו מצב יש לנו תערוכה נוספת ואם הכול ילך כשורה...
But we have another exhibition, and if that goes well...
זה יותר מכל תערוכה שנערכה במערב.
This is beyond any blockbuster exhibition in the West.
הם סוף סוף נותנים לי תערוכה משלי.
They are finally giving me my own show.
ובכן, נשים תמיד להתאגד להפסיק אמנות מתקפת תערוכה ממגיע לעיר.
Well, women will always band together to stop an offensive art exhibit from coming to town.
בוני רשמה אותו להתנדב באיזשהי תערוכה מיסטית.
Bonnie has him volunteering for some occult exhibit.
הם היו גם קריטריונים של תערוכה ושל שימור.
They were also criteria of exhibition and of preservation.
[מפגינים מזמרים] תערוכה מיוחדת, פינץ'?
[Protestors chanting] Special exhibit, Finch?
יש לי תערוכה אמיתית ראשונה השבוע, ואני צריכה את הכסף.
I have my first real exhibition this week. I could really use it.
האם אני לפרש לא נכון הסוג של תערוכה היית השתתפות?
Did I misinterpret the kind of exhibition you were attending?
גלריית "הלרמן" מארחת תערוכה חדשה על זהות יוונית מודרנית.
The Hellerman gallery's hosting a new exhibit on modern Greek identity.
אני רוצה לארגן תערוכה שלך בפריז.
I want to organise a show in Paris for you.
אני אשמח לעשות תערוכה בגלריה שלך.
I'd love to do a show in your gallery.
גלריית סנטה מוניקה הקדישו תערוכה של עבודתה.
A Santa Monica gallery had mounted a showing of her work.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 326. מדויק: 326. זמן שחלף: 144 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo