הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "תקופת זמן" לאנגלית

חפש את תקופת זמן ב: הגדרה מילים נרדפות
time period
period of time
time frame
amount of time
הצג את כל הפריטים שהוקצו למשאב באותה תקופת זמן.
Show all items assigned to a resource for the same time period.
באותה תקופת זמן, אנחנו מפיקים 250 פרקים
In that same time period, we produce 250 episodes.
מה החשיבות של תקופת זמן שרירותית?
What is the importance of an arbitrary period of time?
הטפיל מתקיים במצב רדום למשך תקופת זמן ארוכה.
The parasite holds up in a dormant state for a long period of time.
אנא בחר תקופת זמן שונה להלן או באמצעות 'אפשרויות תצוגה' ונסה שוב
Please choose another time frame below or using View Options and try again.
למשך תקופת זמן ארוכה לצערי אנחנו בסן אנג'לס הוטרדנו ע"י חבורה של חוליגנים תת-קרקעיים
For a sadly extended period of time... we in San Angeles... have been plagued by a pack of subterranean hooligans.
אני כבר לקרוא על תקופת זמן זו.
I've been reading up on this time period.
זו היתה תקופת זמן הידועה כתור הקמבריון.
This was a time period known as the Cambrian.
ובכן, באיזו תקופת זמן אנחנו?
Well, what time period are we in?
שלח תשובות במהלך תקופת זמן זו בלבד:
Send replies only during this time period:
מטרת היעד עבור משתמש או צוות עבור תקופת זמן שצוינה.
Target objective for a user or a team for a specified time period.
כדי לראות את העלויות עבור תקופת זמן אחרת, בחר באפשרות 'עריכה' ברשימת השדות.
To see the costs for a different time period, select the Edit option from the Field List.
Magic Quadrant הוא ייצוג גרפי של השוק בתקופת זמן מסוימת או עבור תקופת זמן מסוימת.
The Magic Quadrant is a graphical representation of a marketplace at and for a specific time period.
היא מסתכמת במתן הזדמנות לעבודה במשך תקופת זמן יותר ארוכה עם משוב מן הסוג הזה.
It amounts to a chance to work over a longer period of time with this kind of feedback.
מר דאטה, אתה איש פיקח, בכול תקופת זמן.
Mr Data, you are a clever man, in any time period.
ותעדו את השינויים של איקס במשך תקופת זמן מסויימת, טי
and record changes to "x" over a certain period of time, "T."
אני כבר סוף סוף הבנתי מה תקופת זמן פלאש הוא מ.
I've finally figured out what time period The Flash is from.
אני יודע מה תקופת זמן שאתה מ.
I know what time period you're from.
תקופת השמירה היא: תקופת זמן המבוססת על מאפייני הפריט.
The retention period is: A time period based on the item's properties.
קווי מיס הם בדרך כלל תוצאה של הרעלה במנות קטנות למשך תקופת זמן ארוכה.
Mees' lines are generally the result Of small-dose poisoning over a long period of time.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 92. מדויק: 92. זמן שחלף: 226 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo